آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات عملیاتی فنی و نگهداشت و توسعه فضای سبز شهرداری تفت بصورت حجمی + اسناد

آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات عملیاتی فنی و نگهداشت و توسعه فضای سبز شهرداری تفت بصورت حجمی + اسناد


آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات عملیاتی فنی و نگهداشت و توسعه فضای سبز شهرداری تفت بصورت حجمی + اسناد

آگهي مـناقصه عمومــی

« مرحله اول »

شهرداري تفت در نظر دارد  نسبت به واگذاری خدمات عملیاتی فنی و نگهداشت و توسعه فضای سبز شهرداری تفت بصورت حجمی از طریق مناقصه عمومی  سال 1394  اقدام نماید لذا از شرکتهای  واجد الشرایط دعوت می شود از روز دو شنبه  مورخ 5/11/94     لغایت پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 17/11/94  جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شهرداری تفت به آدرس www. taft .ir یا دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر  با شماره  تلفن های 42-32622040 تماس حاصل فرمایند .

شرايط مناقصه :

1ـ محل تحویل پیشنهاد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد .

2- واریز مبلغ 000/000/350 بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بحساب شماره  2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است .

3-  آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد پایان وقت اداری  شنبه  مورخ 17/11/94 میباشد .

4- چنانچه برندگان مناقصه  به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

5- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

7- هزینه آگهی مناقصه از برنده  اخذ خواهد شد .

8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

 

دانلود اسناد مناقصه

دانلود برگ قرارداد