آگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی سطح شهر تفت

آگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی سطح شهر تفت


شهرداري تفت در نظر دارد  نسبت به برگزاری مناقصه عمومی پیاده روسازی سطح شهر تفت از طریق شرکتهای دارای صلاحیت تأییدیه و ظرفیت کاری دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه  اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت می شود از روز دوشنبه مورخ  26/5/94 لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  12/06/94 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت شهرداری تفت به آدرس www.taft.ir یا دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر  با شماره  تلفن های 42-32622040 تماس حاصل فرمایند .

شرايط مناقصه :

ـ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1394 مبلغ دو میلیارد ریال می باشد .

- محل تحویل پیشنهاد دبیرخانه شهرداری تفت می باشد .

- واریز مبلغ 100.000.000ریال  بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بحساب شماره  2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است .

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد،  پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 12/06/94 میباشد .

- چنانچه برندگان مناقصه  به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

- سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

- هزینه آگهی مناقصه از برنده  اخذ خواهد شد .

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

- تأمین موزائیک 40×40 ایرانی اتوماتیک بعهده شهرداری و تحویل در انبار شهرداری می باشد.