آگهی مناقصه مرحله اول پیاده رو سازی خیابان شهدا و شهید مطهری باغشهر تفت

آگهی مناقصه مرحله اول پیاده رو سازی خیابان شهدا و شهید مطهری باغشهر تفت