آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی، فنی، اداری و نیروی انسانی بصورت پیمان مدیریت

آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی، فنی، اداری و نیروی انسانی بصورت پیمان مدیریت


آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی، فنی، اداری و نیروی انسانی بصورت پیمان مدیریت

آگـهـي مناقصه عمومی

(مرحله  دوم )

شهرداري تفت در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی ، فنی ،اداری و نیروی انسانی  بصورت پیمان مدیریت از طریق شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار (از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ) تأمین نیرو نماید . لذا از متقاضیان دعوت می شود از روز سه شنبه مورخ  15 /04/95  لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 26/04/95 جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه  و  بـراي كسـب اطـلاعـات بيشتـر با شـمـاره تلفـن هـاي 42 6222040   تماس حاصل فرماييد .

شرايط مناقصه :

1-محل تحويل پيشنهاد مناقصه دبيرخانه شهرداري تفت مي باشد .

2-واریز مبلغ 240.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت یا ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت  الزامی است . 

3-  آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد  ، ساعت 14 روز شنبه مورخ 26/04/95  میباشد .

4-هرگاه برندگان مزايده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

       5  - به درخواستهايي كه بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثــر داده نخواهد شد .

6-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط  به  معامله  در اسناد مناقصه مندرج میباشد .

7-هزينه آگهي مناقصه از برنده  مناقصه اخذ خواهد شد .    

8- شهرداری در رد  و یا  قبول پیشنهاد قیمت مختار است .