بازدید شهردار و کارشناسان شهرداری از بوستان های محلی

گزارش تصویری