بازدید شهردار و کارشناسان شهرداری از بوستان های محلی

بازدید شهردار و کارشناسان شهرداری از بوستان های محلی


گزارش تصویری