تعرفه عوارض سال 93

تعرفه عوارض سال 93


تعرفه عوارض سال 93

تعرفه عوارض شهرداري تفت سال 1393
تعاریف : 
1- قیمت منطقه ای (p) برای اجراء و محاسبه عوارض و بهای خدمات املاک واقع در محدوده حریم شهر در سال 1393شهرداری تفت معادل دفترچه ارزش معاملاتی (زمین و ساختمان) که طی صورتجلسه شماره ..................... مورخ ....................... به تصویب شورای اسلامی شهر گردیده است .
2- ردیفهای درآمدی که جهت وصول نیاز به نظریه کارشناسی می باشد منظور (کارشناسی رسمی سه نفره مرتبط میباشد )  
1- عوارض نوسازي
1-1) در اجراي ماده دو قانون نوسازي و عمران شهري و حکم مقرر در جزء ( د) بند 13 ماده واحده قانون بودجه سال 89 کل کشور موضوع ابلاغیه شماره 01/133/819 مورخ 15/1/89 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبناي محاسبه 5/1% قيمت آخرين اصلاحيه موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون تجميع عوارض و تبصره 2 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و با رعایت ابلاغیه شماره 3/9236 مورخ 29/01/91 وزارت کشور می باشد .  
توضيح :  مبنای محاسبه تعرفه مذکور و  وصول آن با ابلاغ شهرداري يا هنگام مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني وي جهت صدور تسويه حساب انجام معامله پروانه ساختماني تمديد پروانه استعلام بانكها و نظاير آن خواهد بود .  
 2- عوارض صدور پروانه ساختماني مجتمع هاي مسكوني ، آپارتماني
1-2 به ازاي هر متر مربع زيربنا در طبقات                                                     p30
2-2 به ازاي هر متر مربع زيربناي پاركينگ ، پيلوت ، انباري ، تأسيسات و اتاق نگهباني   p3
3-2 در مورد ساخت و ساز هاي مازاد بر مساحت  مندرج در پروانه و بدون پروانه پس از اخذ نظريه كميسيون ماده صد بشرح بندهاي 1-2و2-2 محاسبه خواهد شد .
4-2 مبناي عوارض فضاي باز و كسري مورد نياز هر واحد مسكوني بر اساس ضوابط طرح هادي به ازاء هر متر مربع معادل                                                                                               p60
بديهي است پلاكهايي كه در طبقات از طريق ماده 147 تفكيك و بدون استعلام شهرداري منجر به صدور سند مالكيت مجزاء گرديده اند مشمول محاسبه رديف دو «كليه بندها» خواهند بود .
 
 
3- عوارض تمديد پروانه  و صدور پايانكار مجتمع هاي مسكوني
1-3)  پروانه ساختماني مجتمع مسكوني كه  در  مهلت پروانه اقدام  به  تمديد  پروانه  (درخواست تمديد ) مي نمايند  تا 2 مرحله تمديد مشمول پرداخت عوارض نمي شود و تاريخ شروع تمديد بلافاصله بعد از آخرين روز مهلت پروانه و يا آخرين روز مهلت تمديدي قبلي خواهد بود و در صورتيكه اقدام بعد از مهلت پروانه يا براي مرتبه سوم يا بيشتر باشد اگر ساختمان داراي اسكلت و سقف باشد مشمول 10% و در صورت احداث فقط اسكلت مشمول 20% و
چنانچه در حد اسكلت نباشد مشمول 30% عوارض روز خواهد گرديد در هر حال نبايد جمع مهلت پروانه بهمراه تمديد آن از 5 سال تجاوز نمايد و در صورتيكه از 5 سال تجاوز نمايد پروانه از درجه اعتبار ساقط مي شود واگر درخواست صدور مجدد پروانه شود عوارض مربوطه به نرخ روز محاسبه و وجه پرداختي بابت پروانه قبلي از آن كسر خواهد شد .
بديهي است در صورتيكه ساختماني بعد از اتمام مهلت و قبل از تمديد پروانه ساخته شود چنانچه دارای تخلف ساختمانی باشد پرونده جهت صدور رأي به كميسيون ماده صد احاله خواهد شد كه در اينصورت عوارض مربوطه قابل محاسبه و وصول مي باشد 
2-3) در صورت تبديل واحد مسكوني تك واحد به آپارتماني ضمن رعايت ضوابط مربوط به آپارتمانها پس از طرح پرونده در كميسيون ماده 100 در صورت تأئيد ، مابه التفاوت عوارض آپارتماني (رديف2) تك واحدي (در صورتيكه پروانه اعتبار داشته باشد ) وصول خواهد شد .
3-3) در صورتيكه مالك درخواست اصلاح پروانه مبني بر كاهش و حذف طبقه اي را داشته باشد عوارض مربوط به متراژ كاهش عينا" مسترد خواهد شد مشروط به اينكه در آن طبقه و طبقه بالاي آن ساخت و سازي صورت نگرفته و در مهلت پروانه باشد.
 
4-عوارض صدور پروانه ساختماني تك واحدي براي هر متر مربع
1-4 ) تا 100 متر مربع :  به ازای هر متر مریع P
2-4) تا 150 متر مربع : به ازای هر متر مریع P2
3-4) تا 200 متر مربع : به ازای هر متر مریع P3
4-4) تا 300 متر مربع : به ازای هر متر مریع P5
5-4) تا 400 متر مربع : به ازای هر متر مریع P6
6-4) تا 500 متر مربع : به ازای هر متر مریع P7
7-4) تا 600 متر مربع : به ازای هر متر مریع P10
8-4) از 600متر به بالا به ازای هر متر مربع P12
 
 
تبصره : 
چنانچه احداث ساختمان مسکونی در کاربری باغات یا مزروعی باشد تا سقف زیربنا ردیفهای فوق بمیزان 2 برابر ضرایب فوق افزایش می یابد .
مثال: زیربنا تا 400متر مربع                                                     عوارض یک متر مربع زیربنا=P   × 6 × 2
توضيحات :
 الف) در موارديكه پرونده داراي تخلف ساختماني مبني بر مازاد مساحت مندرج در پروانه در مهلت قانوني باشد پس از احاله پرونده به كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها در صورت ابقاء مازاد كل زيربنا در ضريب مربوطه اعمال و مابه التفاوت عوارض متراژ اضافي وصول گردد .
ب : در صورتيكه درخواست متقاضي در مرحله اول تمديد (يكسال اول تمديد) باشد پس از اعمال كل زيربنا در ضريب مربوطه معادل 20% تعرفه عوارض روز و چنانچه درخواست در مرحله دوم تمديد (يكسال دوم تمديد) باشد پس از اعمال كل زيربنا در ضريب مربوطه معادل 40% تعرفه عوارض روز قابل محاسبه و وصول خواهد بود .
ج : در صورتيكه درخواست متقاضي مبني بر تمديد پروانه يا صدور پايانكار خارج از مهلت 5 ساله (یکسال شروع عملیات دو سال مدت اعتبار یکساله چهارم و یکساله پنجم )  باشد وصول عوارض به نرخ تعرفه مصوب روز پس از كسر پرداخت قبلي خواهد بود .
د : در صورت مراجعه در مهلت قانوني و مندرج در بند الف باشد چنانچه پلاك تخلف ساختماني نداشت  هر گونه گواهي بدون دريافت عوارض خواهد بود .
ﻫ - ساير پروانه ها نظير تجاري ، صنعتي ، اداري و ...   صرفا" در مورد عوارض پذيره مشمول مفاد اين بند خواهند بود
 
 
5-عوارض ساختمانهاي احداثي بدون مجوز و بدون پروانه  
1-5) مبناي محاسبه عوارض بناهای فاقد پروانه برای هر نوع کاربری  پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و اجازه ابقاء بنا در این صورت معادل 3 برابر  آخرين تعرفه مصوب محاسبه و وصول گردد . (این بند شامل افرادی که در سالهای گذشته از شهرداری پروانه گرفتند و تاریخ آن انقضاء یافته ویا پایانکار گرفته اند نمی شود )
 توضيحات :
الف) مطالبات شهرداري پيرامون پرونده هاي مشمول اين بند پس از صدور رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها هنگام صدور گواهي عدم خلاف يا پايانكار يا انجام معامله و نظاير آن خواهد بود .
ب) آندسته مالكيني كه تخلف ساختماني در طبقات دوم و بالاتر داشته پس از صدور رأی ابقاء ساختمان از سوی کمیسیون ماده 100 بشرح ذیل محاسبه میگردد :
بناهای تجاری ، صنعتی و اداری و غیره  معادل               P200 
مسکونی و آموزشی                                                 P120
ج)چنانچه ساخت و ساز در باغ وبدون پروانه باشد و ابقاء بناء در کمیسیون ماده صد صورت پذیرد بشرح ذیل محاسبه میگردد:
 1-سطح اشغال تا زیر 50 متر                               معادل عوارض با پروانه
2-سطح اشغال تا 150 متر                                   P 50  
3-سطح اشغال 50 متر به بالا                               P 150
د)چنانچه افراد نسبت به احداث سقف شیروانی (شیب دار) بر خلاف ضوابط طرح مصوب اقدام نمایند وساخت و ساز انجام شده در کمیسیون ماده 100 ابقاء بنا گردد به ازای هر متر مربع زیربنا P50 محاسبه خواهد شد .
6- عوارض كرسي غير مجاز
در صورت عدم رعايت كرسي مجاز مسكوني و موافقت كميسيون ماده صد مبني بر ابقاء بناء در اينصورت 50% مساحت زيربنا با كرسي غير مجاز بشرح زير محاسبه خواهد شد .
1-6) كرسي اضافه تا 20 سانتي متر به ازای هر سانتیمتر                    اضافه ارتفاع بر حسب سانتیمتر ×p × 50% زيربنا همکف 
2-6) كرسي اضافه از 20 تا 40 سانتي متر به ازای هر سانتیمتر               اضافه ارتفاع بر حسب سانتیمتر ×p1/1 × 50% زيربنا همکف
3-6) كرسي اضافه از 40 سانتي متر و بالاتر به ازای هر سانتیمتر             اضافه ارتفاع بر حسب سانتیمتر ×p2/1 × 50% زيربنا همکف
توضیحات : ضمناً حد نصاب ارتفاع کرسی تا سقف تمام شده طبق طرح مصوب 20/1 متر مربع می باشد .
7- عوارض پيش آمدگي  مشرف به معابر هر متر
1-7) بناي سرپوشيده مسكوني معادل                            p10
2-7) بناي سرباز مسكوني معادل                                    p6
3-7) بناي سرپوشيده تجاري  معادل                              p20

3

 
4-7) بناي سرباز تجاري معادل                                       p12

 

5-7) بناي سرپوشيده تجاري ، مسكوني                             p14
6-7) بنای سرپوشیده سایر کاربریها (صنعتی ، اداری ،وغیره )   p15
7-7) بنای سرباز سایر کاربریها (صنعتی ، اداری و غیره )         p9
توضيحات  :
الف: محاسبات اين بند بر اساس قيمت منطقه اي مصوب  پلاك مربوطه خواهد بود مشروط به اينكه (p) از 5000 ريال كمتر نباشد .
8- عوارض پذيره هر متر مربع از يك    واحد تجاري   ، اداري  ، صنعتي  ، آموزشي
1-8) تجاري (طبقات ) زيرزمين         p5         
                               همكف          p10       
                                اول            p6           
                                دوم           p5        
                           سوم به بالا        p4        
                            انباري            p4         
                           نيم طبقه         p3         
2-8) اداري (طبقات ) زيرزمين          p8                                                                    
                              همكف          p10       
                                اول            p7          
                                دوم            p6          
                           سوم به بالا        p5        
                            انباري             p5/4       
                           نيم طبقه          p4           
3-8) صنعتي (طبقات ) زيرزمين        p5       
                               همكف         p6        
                                اول            p4          
                               دوم            p3        
                            سوم به بالا      p5/4         
                              انباري          p4      
                           نيم طبقه         p3      
توضيحات :
 الف ) صدور پروانه واحدهاي آموزشي ، ورزشي ، درماني و خوابگاههاي دانشجويي در  كاربريهای مرتبط  واقع در محدوده و حریم شهر طبق تعرفه اداري محاسبه گردد
ب )  عوارض پذيره هتل و مهمانپذير بر اساس هر متر مربع p7 و عوارض پاركينگ مسقف احداثي به ازاي هر متر مربع p مشروط به اينكه در اراضي با كاربري خدمات   جهانگردي   و پذيرايي و يا تجاري باشد در غير اينصورت پس از طرح موضوع دركميسيون ماده 5  با اخذ تغيير كاربري مطابق تعرفه رديف  (1-8)  بر اساس تجاري محاسبه گردد .
ج )   در محاسبه عوارض پذيره چنانچه زمين داراي چند بر باشد قيمت منطقه اي گرانترين بر ملك مشرف به معبر پلاك مبناي محاسبه قرار گيرد .
د ) مفاد اين رديف هنگام صدور پروانه ساختماني در محدوده و حریم و در صورت وجود تخلف ساختماني پس از اظهار نظر كميسيون ماده100 قابل محاسبه و وصول خواهد بود . براي صدور پروانه منابع بتوني مورد درخواست شركت آب و فاضلاب و آب منطقه اي و سايرين ميزان عوارض بر اساس رديف 3-8 محاسبه گردد .   
 ﻫ ) فضاهای مذهبی ، مساجد ، حوزه های علمیه و مدارس و نیز تعمیر و تجهیز مساجد با توجه به بخشنامه شماره 34/3/1/87210 مورخ 8/6/89 وزیر محترم کشور از  85% درصد تخفیف بند 2-8 برخوردار خواهند بود .
ز ) تخفیف عوارض پیرامون خانواده معظم شهداء  ، جانبازان و آزادگان و مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می شود و نظایر آن بر اساس عوارض پیش بینی شده در قانون بودجه خواهد بود .   
 و ) عوارض پذیره هر متر از بنای هتل و مهمانپذیر و تالار  در محدوده و حریم با احتساب ضریب مصوب نباید کمتر از 50.000 ريال باشد . 
 
 
9- عوارض پذيره هر متر مربع از چند واحد تجاري
1-9) تجاري طبقات زيرزمين                      (14+n) p5/0
    همكف                                                     (14+n) p
     اول                                                  (14+n) p45/0
   دوم                                                          (14+n) p4/0
   سوم و بالاتر                                       (14+n) p3/0
 انباري                                                       (14+n) p32/0
 نيم طبقه                                                  (14+n) p2/0
عدد ثابت =14                              ارزش منطقه اي = P                             تعداد واحد =n          
 
توضيحات :
 الف ) در صورت تقاضاي تبديل زيرزمين انباري يك واحدي به تجاري يك يا چند واحدي مابه التفاوت عوارض زيرزمين انباري به نرخ روز و زيرزمين تجاري مستقل به نرخ روز با رعايت ساير ضوابط اخذ گردد .
ب ) در صورت تبديل زيرزمين انباري يك واحدي به تجاري يك يا چند واحدي و طرح پرونده در كميسيون ماده صد قانون شهرداريها در صورت پذيرش نحوه محاسبه عوارض بر اساس رديف الف خواهد بود .
ج ) عوارض تالارها ، سالن هاي پذيرايي ، رستورانها ، بر اساس عوارض تجاري (رديف 9) محاسبه گردد .
د ) اجراي اين بند هنگام صدور پروانه ساختماني و در صورت وجود تخلف ساختماني پس از اظهار نظر كميسيون ماده صد قابل محاسبه و وصول خواهد بود .
10- عوارض حذف ویا کسر پارکینگ
1-10)عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش گانه قهری )
به ازای هر متر مربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری واداری p120
به ازای هر متر مربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری  p54
به ازای هر متر مربع پارکینگ حذف شده مسکونی                      p30
تبصره: حداقل P برای تجاری و اداری و مسکونی آپارتمانی اداری برابر با 12 هزار ریال (000/12ریال) میباشد
شرایط شش گانه: 
1)ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر وبیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد .
2)ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای بعرض 45متر وبیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رونداشته باشد .
3)ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنرا نداده باشد .
4)ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته که بعلت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد .
5)ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد .
6)در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان بصورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره:
 تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین ووضع وفرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت شهرداری  می باشد .
تبصره 2: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف 1-10 صرفاً در هنگام صدور پروانه ودر صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در تعرفه ) قابل وصول خواهد بود.
2-10) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری ، اداری و ...
1-در صورتیکه بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ویا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد ، شهرداری حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد .
2-در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری اداری ومسکونی و غیره که توسط کمیسیون ماده 5ملزم به رعایت پارکینگ (ملزم به عقب نشینی) میباشد وطبق ضوابط طرح تفصیلی (علاوه بر عقب نشینی) متراژ پارکینگ بیشتری می بایست رعایت نمایند و یا به هر دلیل مالک ملزم به رعایت پارکینگ بوده و نتواند آنرا در ملک مورد نظر رعایت نماید . مالک می تواند در شعاع مناسب (به تشخیص شهرداری ) معادل ریالی پارکینگ مورد نیاز (بر مبنای فرمول ذیل) را تأمین نماید ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف احداث پارکینگ خواهد شد.
الف-عوارض کسر پارکینگ در هنگام صدور مجوز
به ازای هر متر مربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری ، اداری وغیره بر مبنای             P 200
به ازای هر متر مربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری اداری و ... ساختمان (ملک)         P 100
ب-عوارض کسر پارکینگ بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز
به ازای هر متر مربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری ، اداری وغیره  بر مبنای           P 300
به ازای هر متر مربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری ، اداری و غیره ساختمان (ملک)    P 120
به ازای هر متر مربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی                                                P 150
مثال: چنانچه مالک 100متر مربع تجاری درخواست نماید ودر کمیسیون ماده 5 مقدار 15 متر بر معبر می بایست تأمین نماید بشرح ذیل محاسبه می گردد.مساحت مغازه پارکینگ مورد نیاز  85=15-100
کسری پارکینگ ::
                       50 درصد بر معبر     5/16 متر                                                 P   300 × 5/16
                      50درصد داخل معبر   5/16متر                                                 P    120 × 5/16
تبصره :
حداقل  P   برای تجاری دفتر تجاری وکار واداری و آپارتمانهای مسکونی برابر با 12000 ریال (12000ریال) و برای واحدهای اداری  دولتی ، صنعتی ، هتل و مهمانپذیر،  سیاحتی -فرهنگی ،آموزشی ، ورزشی ، درمانی تجهیزات و تأسیسات شهری 8000 ریال (8000ریال) میباشد (با مجوز و بدون مجوز)
ضمنا عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد .
3-ساختمانهای تجاری احداثی در سال 65 وماقبل که در نقشه هوایی بوده و قبل از بخشنامه 34/3/1/1087 مورخ 19/1/69 در کمیسیون ماده صد ویا محاکم قضائی ذیربط منتهی به صدور رأی شده و حکم صادره قطعیت یافته و یا ساختمان قبل از بخشنامه فوق الاشاره به بهره برداری (ملاک تاریخ نصب کنتور برق) رسیده باشد از پرداخت عوارض کسر پارکینگ معاف خواهند بود مشروط به اینکه ماهیت استفاده از آن ساختمان (از سال 65 به بعد) به گونه ای تغییرنکرده باشند که پارکینگ مورد نیاز اضافه شده (مثل تبدیل تجاری به بانک و یا افزایش واحدها) باشد بدیهی است در صورت بازسازی و یا تجدید بنا (تعویض سقف) مشمول ضوابط روز پارکینگ خواهند بود.
4-نیم طبقه بالکن داخل واحدهای تجاری مشمول پارکینگ نمی گردد.
5-رعایت مصوبات کمیسیون ماده 5 در خصوص پارکینگ ضروری است وکاربری املاکی که بعنوان پارکینگ بر معبر در نظر گرفته می شود باید کاربری پارکینگ بوده و مالکین حق استفاده دیگری از آن ندارند .
7-شهرداری ملزم است از محل درآمد ردیف 10 تعرفه نسبت به تملک املاکی که در طرح پارکینگ می باشد اقدام نماید .
8-نظر به اینکه مدیریت تأمین پارکینگ در سطح شهر از وظایف عمده شهرداری است ضرورت دارد شهرداری در مناطق وشبکه های مختلف روباز یاسرپوشیده با وسعت کافی وبه نسبت کسری پارکینگ متقاضیان آن منطقه به آنها امتیاز استفاده از پارکینگ فروخته واز آن پارکینگ ها بعنوان پارکینگ عمومی با مدیریت شهرداری استفاده شود.
 
11-سپرده حمل نخاله ساختمانی
1-10) مسكوني هر متر مربع زيربنا                                                                   2500 ريال
2-10) تجاري هر متر مربع زيربنا                                                                   25000 ريال
3-10) ساير موارد (صنعتي ، اداري و غيره )                                                         2000 ريال
توضيحات :
الف ) هنگام صدور پروانه محاسبه و بحساب سپرده واريز گردد .
 
ب ) در صورت جمع آوري نخاله توسط مالك ، سپرده در زمان پايانكار به وي مسترد گردد .
 
ج : در صورتيكه مالك اقدام به جمع آوري نخاله ساختماني خود ننمايد و شهرداري اقدام به جمع آوري نمايد هزينه انجام شده باضافه 15% از مالك در اولين مراجعه اخذ گردد .
 
د ) قسمت اخير بند ج : مشمول اجراء آراء تخريب صادره از سوي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها توسط شهرداري نيز مي باشد .
 
12- عوارض املاک تفكيك شده  (بدون مجوز شهرداری)
1-12) مسكوني (متراژ عرصه)   ×    (1+n) p35%
2-12) تجاري   ( متراژ عرصه )   ×   (1+n) p90%
3-12) صنعتي و اداري (متراژ عرصه)     ×      p3
4-12) ساير كاربريها     (متراژ عرصه)      ×     p2
5-12)باغات از قرار هر متر عرصه                  P 5
6-12) مزروعی از قرار هر متر عرصه              P 4
تعداد واحدهاي تفكيكيn=
توضيحات:
الف ) اراضی واگذاری مسکن و شهرسازی ، بنیاد مسکن ، . غیره به منظور احداث واحدهای مسکونی به نسبت هر متر مربع p2 محاسبه و هنگام صدور پایانکار و یا انجام معامله وصول می گردد.
13- عوارض تفكيك اعياني در طبقات
1-12) با كاربري تجاري هر متر مربع زيربنا                    p3
2-12) با كاربري مسكوني هر متر مربع زيربنا                 p
3-12) با كاربري اداري هر متر مربع زيربنا                     p5/2
توضيح :
اجراي  مفاد رديف 12  هنگام درخواست مالك براي تفكيك يا در موارديكه توسط ثبت اسناد و املاك صورت ميگردد با پلاكهايي كه در اجراي ماده 147 قانون ثبت تفكيك و یا افراز گردیده مشمول مي گردد .  
14- عوارض ارزش افزوده ناشي از عدم رعايت حد نصاب هر نوع تفكيك (بجز کاربری باغات)
ارزش افزوده عدم رعايت حد نصاب تفكيك بشرح فرمول زير خواهد بود :
P15   ×    M × ( n-N)
n: تعداد قطعات موجود      N: تعداد قطعات مجاز در حد نصاب     M: مساحت بزرگترين قطعه غير مجاز موجود  
توضيحات: در مواردي است كه متقاضي جهت صدور پروانه ، انجام معامله نسبت به سهم خودو يا ارائه استعلام ثبت اسناد و املاك ، مراجعه مينمايد . علاوه بر عوارض تفكيك مفاد اين بند نيز قابل محاسبه و دريافت ميباشد .
 
15-عوارض تفکیک اراضی به استناد اصلاحی  ماده 101 قانون شهرداریها
اراضی مورد درخواست تفکیک برابر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری هنگام ارائه درخواست تفکیک از ابتدای سال 93 بشرح ذیل محاسبه میگردد:
1-15) اراضی تا 500 متر                  معاف
2-15) از  500 متر تا 1000 متر           2% 
3-15) از 1000 متر تا 2000 متر         5%
4-15) از 2000 متر تا 5000 متر        10%
5-15) از 5000 متر تا  10000متر       15%
6-15) از 10000متر به بالا                25%
توضیحات
الف-تا 10000متر مربع کلیه معابر و شوارع طبق ضوابط طرح هادی و تفصیلی بالای 10000 متر مربع مـــــالک می بایست حداقل 25درصد از زمین باقیمانده از ردیفهای فوق بعنوان معابر وگذربندی وسطوح خدمات در نظر گیرد .
ب-محاسبه کلیه ردیفهای 1-15   تا 6-15 پس از کسر 500 متر اول می گردد .
مثال : زمینی بمساحت 5500 متر مربع میباشد که پس از درخواست تفکیک وانجام مراحل قانونی بشرح ذیل محاسبه می گردد:
5500متر بر اساس بند 5-15 از ردیف فوق محاسبه خواهد شد و با کسر 500متر 5000 متر قابل محاسبه می باشد .
متر حق السهم شهرداری                                   750=15% ×    5000  
ج: مساجد وحسینیه ها ومعابداقلیتهای مذهبی که در کاربری مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبی از آنها شود از پرداخت عوارض تفکیک معاف میباشد .
د: واحدهای فرهنگی ، آموزشی ،ورزشی و درمانی که بصورت موقوفات عام هستند وموسسات خیریه عام المنفعه غیر انتفاعی رسمی که به ثبت رسیده اند ، وبصورت عام المنفعه اداره شوند (فاقد مالکیت خصوصی بوده و مورثی نمی باشد ) با رعایت  سایر ضوابط ، با ارائه پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر از پرداخت عوارض تفکیکی معاف میباشند .
بدیهی است در هر زمان که ملکی یکی از 2شرط موقوفه بودن و یا عام المنفعه بودن خود را از دست بدهد . و یا سند مالکیت آن بغیر منتقل شود ، مشمول عوارض تفکیک به نرخ روز خواهد شد .
ه : چنانچه حق السهم شهرداری از حد نصاب تفکیکی کمتر باشد و یا شهرداری نیازی به آن نداشته باشد با توافق مالک طبق ظریه کارشناسی روز مجاز به فروش به مالک می باشد .
و: رعایت سایر بندهای آئین نامه اجرایی اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها الزامی می باشد .
16- هزينه خدمات بازديد و كارشناسي هر نوبت
1-14) مسكوني                                                     70000 ريال
2-14) تجاري و کارگاهی                                       100000 ريال
3-14) صنعتي اداري و غیره                                400000 ريال
 
17- عوارض صدور مجوز حفاري در معابر و شبكه هاي شهري
بر اساس ابلاغیه شماره 53715 مورخ 28/6/89 استانداری یزد جهت هماهنگی کلیه شهرداریهای استان بشرح ذیل :
الف :خسارت حفاریهای طولی مربوط به ارگانهای خدمات رسان و شهروندان
1) در صورتی که عمر آسفالت زیر 4 سال باشد و در آن معبر قبلاٌ نوار حفاری وجود نداشته باشد
ریال60000   × کل مساحت آسفالت مسیر= خسارت آسفالت
2) در صورتی که عمر آسفالت بالای 4 سال باشد یا زیر 4 سال باشد و در آن نوار حفاری طولی وجود داشته باشد .
ریال60000   × طول نوار حفاری × (متر1   + عرض نوار حفاری) = خسارت آسفالت
ب : خسارت حفاریهای عرضی مربوط به انشعابات مورد درخواست شهروندان و شرکت های خدمات رسان
1- در صورتیکه عمر آسفالت زیر 4 سال باشد :
ریال60000   × عرض آسفالت مسیر × (متر1 + عرض نوار حفاری) = خسارت آسفالت
2- در صورتی که عمر آسفالت بیش از 4 سال باشد :
ریال60000   × طول نوار حفاری × (متر5/0 + عرض نوار حفاری) = خسارت آسفالت
ج : مسیرهای زیرسازی شده و آماده آسفالت از قرار هر متر طول    35000 ریال
د: مسیرهای خاکی و زیرسازی نشده از قرار هر مترطول 15000 ریال
ﻫ : هزینه خدمات ترمیم آسفالت متقاضیان انشعابات در صورتیکه توسط شهرداری انجام گیرد از قرار هر متر طول 80000 ریال
توضیح : بدیهی است در صورت افزایش نرخ بعضی از مصالح از جمله (قیر ) قیمتهای اصلاحی و ابلاغ شده از سوی اسستانداری قابل محاسبه و وصول خواهد بود . ضمناً در صورت عدم اصلاح مسیرهای خاکی حفاری شده توسط دستگاههای حفار شهرداری مجاز است هزینه های مربوطه را بر اساس ردیف های (ج ود) بند 2 محاسبه و وصول نماید .18- عوارض بمنظور ارائه خدمات آسفالت در معابر شبكه هاي مسكوني  در  محلات قديمي
در صورت آمادگي شهرداري معادل 50% هزينه زيرسازي ، جدولگذاري و آسفالت بر اساس برآورد روز وصول گردد . بديهي است وصول اين رديف براي يك نوبت در طول عمر آسفالت خواهد بود و چنانچه شهرداري قبلا" در زمينه آسفالت اقدامي نموده است ملزم به مطالبه هزينه مربوطه در حد 50% خواهد بود كه عندالزوم از طريق كميسيون ماده 77 وصول خواهد شد .
19- هزينه بهاي خدمات زيرسازي ، جدولگذاري ،‌آسفالت ، ايجاد فضاي سبز در شهركهاي صنعتي و مناطق مسكوني ، اداري .
1-19) در موارديكه اجراي عمليات زيرسازي ، جدولگذاري و آسفالت توسط شهرداري انجام شده در این صورت بر اساس نرخ روز محاسبه و  وصول گردد وچنانچه تداوم آماده سازی به بعد موکول گردد در این صورت به شرح ذیل :
1-19) واحدهای صنعتی ، اداری و سایر
الف: واحدهای با عرصه 2000 متر مربع علی الحساب برای هر متر مربع                      20000 ریال
ب : واحدهای تا عرصه 5000 متر مربع علی الحساب برای هر متر مربع                       15000 ریال
ج: واحدهای تا عرصه 8000 متر مربع علی الحساب برای هر متر مربع                        12000 ریال
د : واحدهای تا عرصه 10000 متر مربع  علی الحساب برای هر متر مربع                      10000 ریال
ﻫ : واحدهای تا عرصه 20000 متر مربع علی الحساب برای هر متر مربع                      7000 ریال   
و : واحدهای عرصه بالاتر از (بند ﻫ ) علی الحساب برای هر متر مربع                            5000 ریال  
بدیهی است وصول ارقام مذکور جهت آماده سازی بصورت علی الحساب بوده که شهرداری فی الحال و در زمان صدور پروانه ساختمانی ، عدم خلافی ، پایانکار و انجام معامله دریافت می نماید و ارقام قطعی آماده سازی موکول به زمان اجراء و تکمیل زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت شبکه ها خواهد بود که توسط شهرداری بر اساس نرخ روز برآورد و اعلام می گردد که مبانی محاسبه دریافت میباشد . ضمناٌ وصولی های علی الحساب بر اساس موارد فوق در زمان اعلام برآورد نهایی و اجرایی طبق تعدیل به نرخ روز محاسبه و کسر میگردد .
 
20- عوارض افتتاح مدخل كه نهايتا" موجب اصلاح حد گردد
 1-20) 30% مابه التفاوت ارزش افزوده زمين با كاربري مسكوني قبل از افتتاح درب و بعد از افتتاح حسب نظر كارشناس رسمي به نرخ روز از مالك يا قائم مقام قانوني وي دريافت گردد .
2-20) 60% ما به التفاوت ارزش افزوده زمين بر حسب نظريه كارشناس رسمي به نرخ روز  از ادارات ، نهادها ، و دستگاههاي دولتي ، صنعتی ، تجاری ، و سایر کاربریها تحت عنوان عوارض افتتاح مدخل وصول گردد .
21- عوارض حق مشرفيت
عوارض حق مشرفیت برابر است با ثلث مابه التفاوت ارزش کارشناسی زمین قبل و بعد از اجرای طرح که نباید از 20% ارزش باقیمانده ملک تجاوز نماید .
طرح های اصلاح معابر : به طرح هایی اطلاق می گردند که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند .
طرح های توسعه و تطویل : به گذرهایی اطلاق می گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات ترافیکی در طرح های شهرسازی پیش بینی وطراحی شده اند .
طرح های تعریضی : به گذرهایی اطلاق می گردد که غالباً در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرح های تفصیلی وساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند .
طرح های احداثی : به گذرهایی اطلاق می گردد که بر اساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می گردند .
ماده واحده: به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر طرح های اصلاحی ، تعریضی توسعه ای واحداثی در بر گذر اصلاحی یا تعریضی ویا احداثی واقع می شوند عوارض حق مشرفیت برای یکبار تعلق میگیرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد شد  تبصره 1 : اراضی املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث تعریض وتوسعه واصلاح معابر و میادین (که بعد از تاریخ 3/11الف 70 ایجاد شده) در بر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی ویا توسعه واقع مش وند مشمول پرداخت عوارض حق مشرفیت خواهند بود.
تبصره 2: اراضی و املاکی که قبل از سال 1370 در بر گذرهای احداثی یا اصلاحی ویا تعریض ویا توسعه واقع گردیده اند و نیاز به اصلاح سند دارند عوارض حق مشرفیت نیز بر اساس 50% فرمول محاسبه واخذ گردد.
تبصره3: در مورد اراضی مشاع که مشمول حق مشرفیت گردیده اند و مالک جهت پرداخت حق مشرفیت رضایت دارد با توجه به اینگونه حسب تعریف مالکیت مشاعی درصدی از کل سهم است عوارض کلاً محاسبه و به نسبت قدرالسهم از مالکین مشاعی وصول می گردد.
تبصره4: عوارض حق مشرفیت فوق در زمان انتقال و یا صدور گواهی مفاصا حساب محاسبه اخذ گردد بدیهی است عوارض مذکور در زمان آزادسازی با جلب توافق طرفین قابل وصول است .
تبصره 5 : در مواردی که میزان عوارض مشرفیت از میزان غرامت کمتر باشد مابه التفاوت مبلغ در وجه مالک پرداخت شود.
تبصره6: در صورتی که ملکی که در پشت ملک بر معبر قرار گرفته در ملک بر معبر تجمیع گردد مشمول حق مشرفیت با ملحوظ نمودن عمق جبهه محاسبه می گردد.
تبصره7: منظور از کارشناسی در مرحله اول نظر هیأت ارزیاب شهرداریمیباشدو در صورت هر گونه اعتراض نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ملاک عمل خواهد بود.
تبصره8 : در صورتیکه ملکی در طرح قرار گیرد و طبق توافق شهرداری مایل به واگذاری زمین معوض باشد هیأت کارشناسی که مابه التفاوت ارزش را اعلام می نماید همان هیأت باید غرامت و همچنین ملک معوض را کارشناسی (ارزیابی) نماید .
تبصره 9: حداکثر عمق برای محاسبه عوارض حق مشرفیت املاکی که دارای عمق بیش از 100متر میباشند 100متر در نظر گرفته می شود .
 
22- عوارض حصاركشي
به ازاء هر متر طول حصاركشي    p2
 
توضیحات:
الف: هنگام صدور پروانه از متقاضيان واحدهاي اداري صنعتي و آموزشي دريافت مي گردد و در مورد حصاركشي متقاضيان پروانه ساختمانی واحد مسكوني و تجاري از اين مورد مستثني خواهند بود .
ب:   متخلفين احداث حصار پس از طرح پرونده در كميسيون ماده صد قانون شهرداريها عوارض مذکور بر اساس مفاد اين بند محاسبه و وصول مي گردد .
 
23- عوارض و بهاي خدمات كاربريهاي غير مرتبط
1-23)  بهاي خدمات بنگاهها و فروشگاههاي دارای محوطه روباز به ازاء هر متر مربع مساحت كل محوطه محصور با كسر زيربناي احداثي برابر p5/0 خواهد بود كه بصورت ساليانه دريافت و هيچگونه امتيازي براي مالك يا مستأجر از نظر كاربري محسوب نميگردد  حداقل p  در اين زمينه 5000 ريالخواهد بود .
24-عوارض و بهای خدمات پارکینگ موقت
به ازای هر متر مربع برای هر ماه      P5/0
این بهای خدمات به ساختمانهایی تعلق میگیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد . بعنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حال حاضر موقتاً بصورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای هر متر مربع مابه التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید .
این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها ، موسسات مالی اعتباری و مطب پزشکان وداروخانه و غیره که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل بصورت موقت دارند ، می شود در صورتیکه از محل بصورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می باشد .
تبصره :
1-درآمد این ردیف می بایست صرفاً تأمین پارکینگ وهزینه های مرتبط با آن هزینه گردد.
2-ساختمانهای پر مراجعه پس از تأیید کارگروه (شورای اسلامی شهر ، شهرداری)
آئین نامه اجرایی پارکینگ موقت:
الف:وصولی این ردیف بحساب جداگانه ای واریز و نگهداری خواهد شد .
ب:شهرداری درآمد این ردیف را فقط برای اجاره محل و در جهت احداث پارکینگ موقت هزینه خواهد نمود.
ج:اگر در محلی که این بهای خدمات اخذ میشود پار کینگ دائم توسط شهرداری تأمین شده باشد شهرداری میتواند بهای خدمات اخذ شده را در محل های دیگر وصرفاً جهت تأمین پارکینگ موقت و یا دائم هزینه نماید .
د: در بودجه سنواتی معادل درآمد پیش بینی شده برای این بهای خدمات باید هزینه اجاره و دیگر هزینه های مرتبط با احداث و یا ایجاد پارکینگ دائم در نظر گرفته شود .
ز: اخذ بهای خدمات پارکینگ موقت هیچگونه حقی برای مالک ویا مودی در خصوص تثبیت .و یا تغییر کاربری و امثالهم ایجاد نمیکند.
ر :اگر تبدیل و یا تغییر در نوع استفاده از ساختمان به گونه ای باشد که کسر پارکینگ برای همسایگان مزاحمتی داشته باشد و مورد شکایت واقع شود شهرداری باید برابر ضوابط با آن برخورد نماید .
و: محاسبه مساحت پارکینگ باید بر اساس ضوابط طرح های مصوب ملاک عمل شهرداری باشد .
ه :بانکها ، موسسات مالی اعتباری ،  داروخانه ها ، مطب پزشکان ودیگر واحدهایی که کسر پارکینگ دارند مشمول این تعرفه خواهند شد .
نبصره : داروخانه ها ومطب پزشکان که قبل از سال 65 بصورت داروخانه و مطب دایر بوده از پرداخت این بهای خدمات معاف می باشند 
 
25- عوارض ترافيكي انواع خودرو به استثناء سواري و انواع وانت 2 كابين
1-25) انواع وانت تك كابين ساليانه           110000 ريال
ميني بوس و خاور ساليانه                         150000 ريال
كاميون تك محور(شش چرخ)  ساليانه          150000 ريال
كاميون ده چرخ وبالاترواتوبوس ساليانه         230000 ريال
انواع موتورسيكلت ساليانه                           15000 ريال
انواع ماشینهای راه سازی سالیانه                  400000ریال
 
26 – عوارض انجام معامله اموال غير منقول
 1-26) مسكوني و باغات عرصه و اعیان                     5% قيمت منطقه اي
2-26) تجاري صنعتي - اداری عرصه و اعیان          10% قيمت منطقه اي
3-26 ) انجام معامله پلاكهاي دارای سرقفلي 5% ارزش سرقفلي طبق نظريه كارشناسي
 
27- عوارض حق النظاره مهندسين ناظر
3% ×   حق النظاره بر اساس جدول نظام مهندسی    × مساحت زیربنا
تبصره: عوارض حق النظاره باید توسط مهندسین ناظر پرداخت و در صورت عدم پرداخت شهرداری می تواند در زمان هر گونه گواهی برای ساختمان که نیاز به تأیید مهندس ناظر دارد از ناظر مربوطه اخذ نماید ضمناً ثبت شماره فیش پرداختی در پروانه الزامی می باشد .
 توضيح
قبل از تأئيد نقشه توسط نظام مهندسي از مهندس ناظر دريافت و فيش مربوطه پيوست نقشه تأئيد شده گردد 
 
28- عوارض بر بليط پاركها و موزه ها
1-28) برابر 15% بهاي بليط هنگام فروش بليط دريافت گردد .
 
29- عوارض بر بليط مسابقات ورزشي – استخر شنا ، تأتر و ورودي نمايشگاهها
1-29) برابر 5% بهاي بليط هنگام فروش يا صدور مجوز دريافت گردد .
30- عوارض بر بليط كنسرت و سيرك
1-30) برابر 20% بهاي بليط هنگام صدور مجوز يا فروش بليط دريافت گردد .
31- عوارض حق الثبت
1-31) برابر 8% حق الثبت به وسيله دفاتر اسناد رسمي بحساب خزانه واريز و توسط خزانه بحساب شهرداري بصورت ماهيانه واريز ميگردد .
32 – عوارض اراضي و املاك متروكه و بلااستفاده در سطح شهر
1-32) ساليانه 20% قيمت منطقه اي دريافت گردد .
2-32) سطوح خدمات املاك مسكوني كه به اتباع خارجي اجاره داده مي شود ماهيانه مبلغ 50.000 ريال علاوه بر عوارض نوسازي از مالك دريافت گردد .
توضيحات:
 الف ) با ابلاغ شهرداري پيرامون اراضي متروكه در صورت پرداخت در دوره مشموليت توسط مؤدي 80% عوارض دريافت و در صورت عدم پرداخت در سال مشمول دريافت عوارض در سالهاي بعد با نرخ روز منطقه اي محاسبه و وصول گردد .
ب : در صورتي كه پلاكي مورد استفاده و به اجاره شهرداري جهت پاركينگ درآمده از پرداخت عوارض (1-29) معاف خواهد بود .
 
33- عوارض بر كليه قراردادها و خدمات بيمه اي و شخص ثالث ارائه شده توسط شركتهاي بيمه و نمايندگي
1-30) برابر با 1% بهاي قرارداد توسط شركت هاي بيمه از مؤءديان اخذ و بصورت ماهيانه بحساب شهرداري واريز گردد .
34- عوارض فروش توليدات واحدهاي گوشتي و كارگاههاي توليدي كه در ليست كالاهاي نهايي درج نگرديده
1-31) واحدهای گوشتی نظیر بلدرچین مرغ و ... نیز کارگاههای تولیدی که جهت کالاهای نهائی اعلام شده از سوی دولت درج نگردیده نظير تيرچه بلوك ،موزائيك ،ريخته گري ، توليد منگنه و نظاير آن معادل 1% فروش توليدات در ذيل فاكتور فروش اضافه و بصورت ماهيانه بحساب درآمد شهرداري واريز نمايند .
 
35- عوارض و  بهاي خدمات پسماند  مسکونی    و  سایر  کاربریها
1-35) معادل 100% عوارض نوسازي ساليانه تحت عنوان بهاي خدمات مديريت پسماند از کلیه اماكن مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشي ، صنعتي ،  شركت هاي دولتي و بانكها و غیره ، همراه با عوارض نوسازی سالیانه وصول گردد 
 
36- عوارض مزايده اموال منقول  وغير منقول
1-36) معادل 2% نرخ برنده مزايده يا حراج اموال توسط دستگاهها و مؤسسات برگزار كننده مزايده به شهرداري واريز گردد 
37- عوارض حق الارض
1-37) به ازاي هر متر طول شبکه معادل 600  ریال بصورت ساليانه از دستگاههاي ذيربط دريافت گردد . مستند به نامه شماره 82953 مورخ 30/9/89 استانداری .
38- عوارض صدور بارنامه و حمل بار
1-38) به ازاي هر فقره بارنامه صادره مبلغ 15000 ريال بهنگام صدور بارنامه توسط مؤسسات باربري وصول و بصورت ماهيانه بحساب شهرداري واريز و نسخه اي از فيش مربوطه بشهرداري ارائه نمايند .
2-38) عوارض حمل بارهاي ترافيكي بر اساس تناژ كل بار به ازاي هر تن 5000 ريال اخذ گردد .
3-38) در خصوص محموله ها و وسايل نقليه سنگين داخل شهري نظیر لودر بيل مكانيكي بتونیر - دستگاه پمپ بتن گريدر و كاميونهاي سنگين در صورت صدور مجوز راهنمايي و رانندگي در هر مرحله به ازاء هر تن 1000 ريال اخذ گردد .
39) عوارض ساليانه مشاغل
1-39) فرمول محاسبه عوارض كسب :
15%   (p × M) +(12 × T × 5)
5: ضريب اول   T: تعرفه 33 برگي   12: تعداد ماه در سال     M: متراژ عرصه   P: آخرين قيمت منطقه اي مصوب شورا 15%: ضريب دوم
40)عوارض حق بيمه حريق
1-40) معادل 3% حق بيمه قراردادهاي بيمه حريق
توضيح : عوارض اين رديف توسط شركتهاي بيمه وصول و به صورت ماهيانه با واريز بحساب شهرداري همزمان نسخه اي از فيش مربوطه به شهرداري ارائه گردد .
41)عوارض فخاريها  و کورهآهک  
 معادل 2% فروش توليدات
42) هزينه خدمات تفكيك املاك از طريق ماده 147 قانون ثبت  و افراز
1-42) املاك تا 100 متر مربع        P5
2-42) املاك تا 200 متر مربع        p4
3-42) املاك 201 متر مربع به بالا      p3
توضيح :
1- بديهي است علاوه بر هزينه هاي فوق عوارض تفكيك رديف هاي 12و13  مندرج در تعرفه حسب مورد قابل احتساب و وصول مي باشد كه جهت هر گونه پاسخ استعلام يا صدور پروانه ساختماني عمل خواهد شد
43) بهای خدمات صدور كارت تردد  حمل بار وسائط نقليه در سطح شهر ( سالیانه )
1-43) انواع وانت نيسان كمپرسي        600.000 ريال
2-43) تراكتور                               600.000 ريال
3-43) كاميون خاور                         600.000 ريال
4-43) كاميون  ده چرخ                 1.200.000 ريال
5-43) كاميون 6 چرخ                   1.200.000 ريال
6-43) کامیون تریلر و سایر           2.400.000 ریال
توضيحات  :
الف:    ارقام مندرج در رديف هاي فوق هنگام صدور معرفي نامه وصول مي گردد .
ب:   بدیهی است در صورت عدم مراجعه اخذ کارت تردد و یا معرفی از سوی مراجع ذیربط (پلیس ، گشت بازرسی و نظایر آن ) معادل ارقام مذکور بــرای هر نوبت دریافت گردد و 20% از مبالغ دریافتی جهت هزینه های متحمله به راهنمایی و رانندگی بر اساس قرارداد مسترد گردد. 
ج: وسایل نقلیه فوق پس از باسکول در صورتی که بار اضافی داشته باشند به ازای هر تن بار اضافی 20% به مبالغ فوق اضافه می گردد .
 44) بهاي خدمات و هزينه تخليه غير مجاز نخاله
1-44) انواع وانت و نيسان كمپرسي هر مورد                       1.000.000 ريال
2-44) تراكتور با تريلر  و خاور                                         1.200.000 ريال
3-44) كاميون شش چرخ و ده چرخ و بالا ترهر مورد            1.700.000 ريال
در صورت مشاهده از سوي مأمورين شهرداري جهت پرداخت بهای خدمات و هزينه مذكور به شهرداري هدايت شوند .
 
45) عوارض بهاي خدمات مشتركين فاضلاب شهري
1-45) واحدهاي صنعتی و بانكها 3% حق انشعاب فاضلاب
2-45) اداري آموزشي و نظاير 2% حق انشعاب فاضلاب
3-45) واحدهای مسكوني تجاري 1% حق انشعاب فاضلاب
توضيح : هنگام تحصيل امتياز فاضلاب متقاضي جهت پرداخت عوارض و هزينه خدمات به شهرداري معرفي گردد .
                                    
46) عوارض بر كليه قراردادهاي عمراني
1-46) نيم درصد (5/ . % مبلغ نهايي ( قرارداد + تعديل )
توضيح: اين عوارض به كليه قراردادهاي عمراني اعم از ابنيه ، راهسازي ، ساختمان و تأسيسات ، مشاوره اي ، مطالعاتي و خدماتي در صورت عدم ارائه تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده از سوی اداره دارائی تعلق ميگيرد .
 
47) عوارض قطع اشجار
1-47) عوارض مربوطه به قطع اشجار باغات
درخصوص اخذ عوارض قطع اشجار در باغات با توجه به ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز و ماده 17 ضوابط اجرایی مربوطه بر اساس فرمول زیر محاسبه و اخذ می­گردد.
فرمول شماره 1
 
N × 2000000 ×%a + 30p × A= عوارض قطع درخت
N= تعداد درخت قطع شده                                                                                                   
A= مساحت باغ
ارزش ریالی هر درخت = 2000000 ریال
%a = ضریب تخریب
N = A
                                                                                                                                                                    15
 
- تبصره : عوارض قطع اشجار باغاتی که از طرف شهرداری به آنها تا 150 متر مربع مجوز ساخت و ساز داده می شود بر اساس فرمول شماره 1 محاسبه می گردد.
- تبصره : ضریب تخریب بر اساس نوع و کیفیت درخت بر اساس نظر کارشناس فضای سبز شهرداری وتأیید کمیسیون فضای سبز بین 2-1 اعمال می گردد.
- تبصره : حداکثر سطح اشغال (ساخت و ساز در باغات) بر اساس پروانه صادر شده توسط شهرداری می­باشد و احداث ساختمان، معابر، استخر، پارکینگ و غیرو... مازاد بر پروانه صادر شده تخلف محسوب شده و عوارض قطع اشجار آن بشرح ذیل محاسبه می گردد:
تبصره: در صورتیکه پروانه ساخت و ساز صادر شده توسط شهرداری زیر 150 متر مربع باشد ومالک از آن تجاوز نماید وساخت و ساز اضافی داشته باشد و عوارض قطع اشجار که مساحت مازاد بر پروانه ساخت و ساز بر اساس ضریب 4+a فرمول شماره 1 محاسبه می گردد..
تبصره 2: در صورتیکه پروانه ساخت و ساز صادر شده 150 متر مربع وبیشتر از آن باشد ومالک از آن تجاوز نموده و ساخت و ساز اضافی داشته باشدعوارض قطع اشجار مساحت مازاد بر پروانه ساخت و ساز شده بر اساس ضریب 80=a فرمول شماره 1 محاسبه می گردد.
- تبصره : ملاک عمل محاسبه عوارضات قطع اشجار، طرح مصوب می­باشد.
- تبصره : چنانچه در 150 متر مربع مورد درخواست پروانه، درختی با محیط بن بیش از یک متر، در ختان زینتی، درختان کند رشد و دیر زیست موجود باشد. به ازای هر اصله درخت، مبلغ 10000000 ریال در محاسبه عوارض قطع اشجار لحاظ خواهد شد.
- تبصره : چنانچه ساختمان قدیمی، انباری، محل نگهداری احشام دارای سقف و غیرو... در باغ موجود باشد و قدمت آن به تأیید کارشناس شهرداری برسد حداکثر 150 متر مربع پروانه ساخت و ساز پس از کسر مساحت بنای قدیمی از 150 متر
- تبصره : چنانچه مساحت بنای قدیمی موجود در باغ از 150 متر مربع هم بیشتر باشد. پروانه ساخت و ساز بیشتر از 150 متر مربع، صادر نخواهد شد. ضمناً عوارض قطع اشجار شامل مساحت بنای قدیمی نخواهد شد.
- تبصره : از مالک باغاتی که درخواست پروانه ساخت و ساز دارند. تعهدنامه محضری گرفته می­شود که هیچگونه ساخت و ساز و مستحدثاتی مازاد بر پروانه نداشته و کاربری پلاک به صورت باغ حفظ گردد و در حفظ و احیای درختان باغ بکوشند.
- تبصره : کلیه عوارضات قطع اشجار صرف توسعه و نگهداری فضای سبز شهرداری خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
2-47) عوارض قطع اشجار موجود در معابر عمومي و پاركها و فضاهاي سبز شهر
درختان پهن برگ :
1- درخت تا محيط بن 50 سانتيمتر 5748000 ريال.
2- درخت با محيط بن 50 تا 100 سانتيمتر علاوه بر مبلغ مندرج در بند 1 به ازاي هر سانتي متر مازاد بر 50 سانتيمتر مبلغ 200000 ريال.
3- درخت با محيط بن بيش از يك متر علاوه بر مبلغ 15000000 ريال به ازاي هر سانتي متر مازاد بر يك متر مبلغ 300000 ريال
4- سربرداری درختان پهن برگ تا 100 سانتی متر طول مبلغ 2000000 ریال
5- سربرداری درختان پهن برگ از 100 تا 200 سانتیمتر طول علاوه بر موارد مندرج در بند 4 به ازای هر سانتیمتر مازاد بر 100 سانتی متر طول مبلغ 30000 ریال.
6- سربرداری بیش از 200سانتیمتر طول مبلغ 5000000 ریال و درصورتی که بر اساس نظریه کارشناس فضای سبز شهرداری حداکثر تاج پوشش یا سبزینه درخت از بین رفته و درخت با تنش و رکود رشد مواجه شده باشد قطع اشجار براساس تعرفه درختان پهن برگ و بر حسب محیط بن محاسبه می گردد.
درختان سوزني برگ :
1- درختان تا محيط بن 30 سانتيمتر مبلغ 5748000 ريال.
2- درختان تا محيط بن 30 تا 50 سانتي متر علاوه بر مبلغ مندرج در بند 1 به ازاي هر سانتيمتر مازاد بر 30 سانتيمتر مبلغ 200000 ريال.
3- درختان با محيط بن بيش از 50 سانتيمتر علاوه بر مبلغ 10000000 ريال به ازاي هر سانتيمتر مازاد بر 50 سانتيمتر مبلغ 350000 ريال.
4- درختان با محيط بن بيش از 100 سانتيمتر علاوه بر مبلغ 15000000 ريال به ازاي هر سانتيمتر مازاد بر 100 سانتيمتر مبلغ 500000 ريال.
5- سربرداری جزئی درختان سوزنی برگ به صورتی که ساقه اصلی و مریستم درخت قطع نگردیده باشد، مبلغ 3000000 ریال.
6- شاخه زنی (شاخه های جانبی درختان سوزنی برگ) مبلغ 1000000 ریال (به ازای هر شاخه قطع شده)
7- سربرداری درختان سوزنی برگ بصورتیکه ساقه اصلی درخت قطع شده باشد. تعرفه کامل قطع اشجار درختان سوزنی برگ و بر حسب محیط بن محاسبه گردد.
موارد متفرقه:
1- آسیب رسانیدن به درختان شامل (کنده شدن بیش از 30 سانتیمتر پوست تنه درخت، شکستگی شاخه های فرعی، کج شدن درخت بدون اینکه ریشه کن شده و باعث خشکیدن درخت نگردد (یک دوم) مبلغ تعرفه قطع اشجار بر حسب سوزنی برگ یا پهن برگ محاسبه شود.و خسارت بیشتر از آن بر اساس تعرفه کامل قطع اشجار محاسبه می­شود.
2- پوست کندن درختان کمتر از 30 سانتیمتر پوست تنه (به ازای هر سانتیمتر مبلغ 70000 ریال) محاسبه می­گردد.
3- ربودن یا از بین بردن هر اصله گل رز یا درختچه های زینتی مبلغ 200000 الی 2000000 ریال بر حسب نوع گل وگیاه. و کیفیت آن
4- ربودن یا از بین بردن هر متر مربع گلکاری فصلی مبلغ 200000 الی 500000 ریال بر حسب نوع گیاه.
5- از بین بردن هر متر مربع چمنکاری مبلغ 500000 ریال.
6- در صورت ریختن مواد نفتی به محیط بن و تنه درختان و یا تزریق مواد شیمیایی و نفتی به ریشه و تنه درختان و یا آتش افروزی پای درختان، مبلغ کامل تعرفه قطع اشجار بر حسب سوزنی برگ یا پهن برگ و بر حسب محیط بن درخت محاسبه می گردد.
7- حداقل مبلغ براي قطع هر اصله نهال كوچك با محیط بن کمتر از 15سانتیمتر مبلغ 500000 ریال می­باشد.
8- درختان با محیط بن بیشتر از 15 سانتیمتر جزء سرانه فضای سبز می­باشد.
 
48) بهاي خدمات مشاغل گروه پزشكي و مراكز درماني (ماهيانه)
1-48) پزشك متخصص ماهیانه                                            750.000 ريال
2-48) پزشك عمومي ماهیانه                                             350.000 ريال
3-48) آزمايشگاه  خصوصی و عمومی ماهیانه                           750.000 ريال
4-48)بیمارستان و کلینیکها وکلیه درمانگاهها ماهیانه               2500000ریال
 
توضيح: دندان پزشكان و بهداشت كاران دهان و دندان ، دندانسازان بر اساس بند( 3-48) ، مراكز ترك اعتياد بر اساس بند (2-48) محاسبه خواهد شد .
 
 
49) عوارض و بهاي خدمات ناشي از سد معبر در معابر عمومي ( مغازه ها و فروشندگان سیار )
1-49) سد معبر روزانه حداقل  50.000 ريال  و حداکثر               100.000 ريال
2-49) فك پلمپ                                                               250.000 ريال
3-49) سد معبر ناشي از توقف انواع وانت ، سواري روزانه               200.000 ريال
4-49) سد معبر ناشي از توقف انواع كاميون و كاميونت  روزانه        400.000 ريال
 
 
توضيحات:
 الف ضمن رفع سد معبر از طريق شهرداري ارقام مذكور وصول خواهد شد .
ب بديهي است در موارد طرح تنظيم بازار پس از اخذ مجوز شهرداري امكان خواهد بود .
 
50) بهاي خدمات ناشي از ايجاد واحدهاي بدون مجوز تجاري و پروانه كسب
1-50) مشاغل فصلي ماهيانه      1.000.000 ريال.
2-50) مشاغل غير فصلي ساليانه 3 برابر عوارض كسب و بهاي خدمات واحد مشابه .
توضيح : در اجراي طرح تنظيم بازار توسط بخش خصوصي رعايت مفاد اين رديف الزامي است .
51) عوارض معاينه خودرو
1-51) انواع وانت ، ميني بوس ، سواري          20000 ريال
2-51) ساير وسائط نقليه سنگين                 25000 ريال
3-51) موتور سيكلت                                  2500 ريال
توضيح : عوارض مربوط به امتياز تأسيس مركز معاينه فني انواع خودرو معادل 20% ارقام مندرج در قبض صادره خواهد بود كه متصدي مربوطه ملزم به واريز آن حداكثر تا دهم ماه بعد مي باشد .
 
52) عوارض حق افتتاح مشاغل
1-52) معادل 6 برابر عوارض ساليانه همان شغل (ردیف39 تعرفه ) در زمان افتتاح كسب
توضيح : عوارض موضوع اين بند براي يك نوبت خواهد بود به جزء موارديكه موجب تغيير محل كسب ، تغيير شغل ، تغيير نام متصدي شغل باشد .
53) عوارض حق پاركينگ وسائط نقليه
1-53) موتورسيكلت یك شبانه روز               600 ريال
2-53) وسائط نقليه سبك يك شبانه روز      2000 ريال
3-53) وسائط نقليه سنگين يك شبانه روز   2500 ريال
توضيح : بديهي است عوارض موضوع اين بند شامل پاركينگ هاي وسائط نقليه توقيفي مربوط به بخش خصوصي مي باشد .
 
54) بهای خدمات مشاغل
1-54) واحدهاي تجاري مجاور شبكه هاي اصلي و ميادين شهر
الف تا 30 متر مربع مساحت ماهيانه                                                  50.000 ريال
ب بیشتر از 30 متر تا 50 متر مربع ماهيانه                                         70.000 ريال
ج  از 50 متر مربع به بالا ماهيانه                                                      95.000 ريال
2-54) واحدهاي تجاري مستقر در محلات قديمي شهر ماهيانه                   25.000 ريال
3-54) واحدهاي تجاري مستقر در شهرك هاي مسكوني ماهيانه                 35.000 ريال
 
توضيح :
عوارض  و بهای خدمات واحدهاي تجاري ( نظير : ميوه فروشي ، تعميرگاه ، خدمات اتومبيل ، موتورسازي ، گل فروشي ، قصابی ، كافه رستوران و نظاير آن ) كه شهرداري خدمات بیشتري به آنها ارائه مي نمايد مشمول پرداخت ماهيانه مبلغ 150.000 ريال خواهند بود .
55) بهاي خدمات كفن و دفن  
1-55) هزینه غسل                                                                     400.000ریال
2-55)تکفین و بسته بندی                                                           200.000 ریال
3-55)تغسیل و تکفین نوزاد                                                           400.000ریال
4-55)حمل میت به غسالخانه                                                        150.000ریال
5-55)حمل میت به محل دفن                                                       150.000ریال
6-55)حمل میت  به پزشک قانونی                                                  200000ریال
7-55)نگهداری میت در سردخانه به ازای هر شب                                  80000ریال
8-55)حفاری و دفن بدون قیمت قبر                                              800.000ریال
9-55)حمل میت به خارج شهر هر کیلومتر رفت و برگشت                      6500ریال
10-55) حمل میت با ماشین سردخانه دار هر کیلومتر رفت و برگشت       12000ربال
11-55)بهای هر واحد قبر                                                           1500000ریال
12-55) هزینه تخته سنگ قبر                                                      100.000ریال
                            
56) عوارض تابلو
توضیحات:
1- بانکها و موسسات اعتباری و دفاتر مرکزی شرکتها دفاتر ونمایندگیهای بیمه و واحدهای تجاری و صنعتی از پرداخت عوارض یک تابلو با عرض ساختمان و ارتفاع تا130 سانتی متر معاف و مازاد بر آن بر اساس تابلوهای شناسایی محاسبه می شود و در صورت داشتن تابلو دوم عوارض آن بر اساس تبلیغاتی ایرانی محاسبه خواهد شد .
2- چنانچه در ذیل تابلوهای شناسایی (اعم از با مجوز ویا بدون مجوز ) نام ویا تصویر یک نوع کالای خاص درج شده باشد آن قسمت از تابلو که بصورت تبلیغاتی  میباشد مشمول عوارض تبلیغاتی (طبق ضوابط تابلوهای تبلیغاتی) ومابقی طبق ضوابط تابلوهای شنلسلیی (با اعمال معافیت) محاسبه میگردد.
3-تابلوهای فرسوده ونازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع آوری یا تعویض گردد در غیر این صورت شهرداری رأساً اقدام به جمع آوری خواهد نمود وهزینه های جمع آوری به اضافه 15% در زمان تحویل تابلوهای جمع آوری شده به مالک اخذ خواهد شد .
4-در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو مالک موظف به جمع آوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع آوری شهرداری نسبت به جمع آوری اقدام وهزینه جمع آوری به اضافه 15% را در زمان تحویل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه این ردیف (سال زمان تعلق) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس ردیف (1-56) محاسبه و وصول خواهد گردید .
1-56)عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و ...
الف: تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای ایرانی                                                         P 10 ×   مساحت تابلو
ب: تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی  P 15 × مساحت تابلو
ج: تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کالاهای خارجی                                                        P 30 ×  مساحت تابلو
تبصره 1 : حداقل P برابر 12000 ریال(12000ریال) می باشد
تبصره2: عوارض این ردیف تعرفه بصورت سالیانه می باشد . چنانچه تابلو منصوبه کمتر از یکسال نصب شود به میزان زمان بهره برداری عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره3: مودیانی که در ارائه مدارک مورد نیاز شهرداری و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه عوارض تابلو بهای خدمات کاربری غیر مرتبط وبهای خدمات پسماند و افتتاحیه (در صورت تعلق) مرتبط با محل اشتغال خود را در مهلت تعیین شده اقدام نمایند مشمول 60درصد تخفیف عوارض تابلو می شوند این تخفیف علاوه بر تخفیف پرداخت نقدی میباشد .
3-56) عوارض تابلوهای تبلیغاتی به شکل استند  ،   بنر ، وپلاکارد تجاری وفرهنگی و غیره
عوارض تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی ورزشی آموزشی وتفریحی روزانه به ازای هر متر مربع   P 10%
عوارض تبلیغات تجاری ، صنعتی و غیره روزانه به ازای هر متر مربع                            P 20%
تبصره 1 :عوارض فوق به کلیه تابلوها بیلبوردها استندها وبنرهای تبلیغاتی که در ملک اشخاص مانند پمپ بنزین توقفگاه ها و... نصب شده و ارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختمانهای در حال احداث تعلق میگیرد ومالک مجموعه در این گونه موارد مودی میباشد .
تبصره 2: هر گونه دیوار نویسی، نصب پوستر وپلاکارد (پارچه ای و ...) نوشتن آگهی بر روی دیوار بدون مجوز ممنوع میباشد ومشمول عوارض به ازای هر متر مربع معادل                                              P2
تبصره 3: حداقل قیمت منطقه ای 12000 ریال( بوده و P  قیمت منطقه ای معبری است که محل نصب تابلو مشرف بر آن میباشد
 
4-56)عوارض تابلوهای شناسایی با مجوز
عوارض تابلوهای شناسایی با مجوز بشرح ذیل محاسبه میگردد:          
(P4) × (3/1   - ارتفاع تابلو)   × طول تابلو
 
تبصره : 
عوارض به آگهی های تبلیغاتی ومشارکتی معادل 20% عوارض تبلیغات تجاری ردیف( 3-56 ) می باشد .
 
57) عوارض تثبيت كاربري
1-57) p3 × عرصه ملك
توضيحات : 
الف : عوارض اين رديف شامل زمينهاي واگذاري از سوي مسكن و شهرسازي ، منابع طبيعي ، بنياد مسكن پس از موافقت كميسيون ماده 5 مبني بر تثبيت كاربري براي يك نوبت قابل وصول مي باشد .
ب : آندسته از واحدهايي كه نسبت به اخذ پروانه اقدام نموده و تا كنون عوارض موضوع اين رديف پرداخت ننموده اند مبناي محاسبه قيمت منطقه اي ملك ، مربوط به زمان سال صدور پروانه ميباشد .
 
                                                                  
58) عوارض ناشي از ارزش افزوده تبديل وضعيت اراضي و املاك
1-58) تبديل باغات ،  به وضعیت مسکونی      از قرار هر متر مربع                                                   p150
2-58) تبديل باغ به وضعیت تجاری               از قرار هر متر مربع                                                   p120
3-58) تبديل باغ به سایر کاربریهای دیگر        از قرار هر متر مربع                                                   p120
4-58) تبديل وضعیت  مسکونی به تجاری        از قرار هر متر مربع                                                    p30
5-58) تبديل وضعیت مزروعی به مسکونی      از قرار هر متر مربع                                                    P 50
6-58) تبديل وضعیت مزروعی به تجاری          از قرار هر متر مربع                                                  P 150
7-58) تبديل وضعیت صنعتی به تجاری           از قرار هر متر مربع                                                   p100
8-58) تبديل وضعیت توسعه اول به مسکونی    از قرار هر متر مربع                                                   p30
9-58) تبديل   وضعیت توسعه اول به تجاری    از قرار هر متر مربع                                                    p50
10-58)تبدیل وضعیت توسعه اول به سایر کاربریها از قرار هر متر مربع                                                 p50
 
توضيح :
 الف : منظور از جمله توسعه اول در رديف 8-58  ضوابط پيش بيني در طرح هادي شهر مي باشد و محاسبه مفاد رديف 58  تعرفه پس از اخذ موافقت كميسيون مربوطه خواهد بود .
ب : تا 150 متر مجوز مسكوني در باغات بدون اخذ عوارض بند 58 بوده وچنانچه بیش از آن ساخت و ساز شد پس از مجوز ابقاء ساخت و ساز از سوی کمیسیون ماده صد  مابه التفاوت بر اساس بند (1-58) قابل محاسبه ميباشد .
ج: چنانچه ساخت و ساز در باغ بر خلاف کاربری مسکونی باشدپس از ابقاء بناء در کمیسیون ماده صد کل سطح اشغال مشمول بند مربوطه از ردیف 58میباشد .
59) تقسیط عوارض بر اساس آئین نامه مصوب شورای اسلامی شهر
1-59) تقسیط  12 ماهه در صورت پرداخت     20% کل بدهی
2-59) تقسیط 18 ماهه در صورت پرداخت        35%کل بدهی
3-59) تقسیط  24 ماهه در صورت پرداخت       40% کل بدهی
توضيح:
الف : بديهي است احتساب مفاد بندهای فوق طبق نظر شهردار پس از كسر پرداخت نقدي خواهد بود .
ب : وصول مطالبات در موقع فروش و گواهی انجام معامله بمنظور انتقال سند مالکیت به اشخاص ( حقیقی و حقوقی )
 الزامی است .
ج: در صورتی که گواهی پایان کار و یا انتقال سند از سازمان مسکن و شهرسازی یا منابع طبیعی باشد تقسیط مطالبات بعهده شهردار میباشد .
د: اجرای مفاد ردیف 59 (تقسیط مطالبات) تا مبلغ 20.000.000ریال با هماهنگی شهردار از اختیارات معاونت شهرداری نیز خواهد بود .
ح: سایر موارد با بهره گیری از آئین نامه مصوب شورای اسلامی شهر در این زمینه خواهد بود .  
60) بهاي خدمات اتباع غير مجاز
1-60) خانوار يكنفره ساليانه                                                                    1.000.000 ريال
2-60) خانوار تا  5 نفره به ازای هر نفر مازاد بر یک نفر                                     500.000 ریال
3-60) خانوار تا 8 نفره به ازای هر نفر مازاد بر 5 نفر                                          450.000 ریال
4-60) خانوار 9 نفره و بیتر به ازای هر نفر مازاد بر 8 نفر                                   400.000 ریال
توضیح:
الف : هر گونه تغييرات بر اساس نامه شوراي هماهنگي و دفتر اتباع مهاجرين خارجي ملاك خواهد بود و 50% از عوارض اخذ شده موضوع اين رديف جهت تأمين هزينه هاي طرح بازگشت  مهاجرين و تجهيز اردوگاههاي مهاجرين به دفتر اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد پرداخت خواهد گرديد .
ب : تخفیف عوارض خانوارهایی که سرپرست آنها دارای بیماری صعب العلاج ، زنان سرپرست خانوار بی بضاعت بدون فرزند ذکور ( نان آور ) ، معلولین جسمی و قطع نخاع با هماهنگی شهرداری توسط مدیرکل امور اتباع تا 50درصد اعمال خواهد شد .
 
 
 
61) عوارض مربوط به خدمات آتش نشاني  و ایمنی
الف: واحدهای صنعتی ،خدماتی ،اداری ، بانکها وسایر کاربریها  برای هر متر مربع اعیانی سالیانه    مبلغ  2000 ریال ب: واحدهای تجاری و مسکونی سالیانه معادل                                                        10درصد عوارض نوسازی
 که در فیش صادره نوسازی بصورت سالیانه وصول گردد.
1-61)بهای خدمات آتش نشانی و ایمنی  مجتمع های ساختمانی در هنگام صدور مجوز و یا احداث بنا
الف:آپارتمانهای مسکونی هر متر مربع                                                                                  5500ریال  
ب:واحدهای تجاری صنعتی کارخانجات بانکها واداری هر متر مربع                                      18500 ریال
ج:واحدهای فرهنگی تفریحی و ورزشی درمانی وغیره    هر متر مربع                                       4400 ریال
د: مسکونی و ویلایی هر متر مربع  
                                                                                   2000ریال
62) بهاي خدمات واحدهاي صنعتي واقع در حريم شهر
1-62) واحدهاي صنعتي تا 20 نفر كارگر ماهيانه                                                        150.000 ريال
2-62) واحدهاي صنعتي بيش از 20 نفر كارگر ماهيانه                                                 200.000 ريال
توضيحات:
الف : بهاي خدمات موضوع این رديف هنگام محاسبه عوارض نوسازي يا صدور پروانه ساختماني و استعلامات (ترجيحا" ابلاغ كتبي)  پايان هر سال محاسبه و وصول گردد .
ب : در صورت تعطيل واحد پس از تأئيد مراجع ذيصلاح ترجيحا" (تأمين اجتماعي دارائي ) عوارض موضوع اين رديف نسبت به مدت تعطيلي محاسبه و وصول نخواهد شد .
63) عوارض سالیانه املاک واقع در حریم که شهرداری به آنها خدمات می دهد
بموجب مفاد تبصره 5 ماده 2 قانون تعاریف حریم و محدوده شهر برابر است با :
5/1 %   (ارزش ساختمان   ×   مساحت ساختمان + قیمت منطقه ای زمین × مساحت زمین)
قیمت منطقه ای زمین و ارزش ساختمان مطابق دفترچه ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . ضمناً شهرداری مکلف است در حریم شهر که عوارض سالیانه دریافت می نماید در حد مقدورات خدمات عمومی ارائه نماید .
                                                                                                                                       
64) عوارض ساليانه مشاغل فعال غير مشمول قانون صنفي  ( بدون پروانه كسب )
فرمول محاسبه عبارتند از :                                                                           P × M × 25% +(12× T3) N
1-64) نمايندگي شركتهاي بخش كه مديريت آن در ساير شهرها مي باشد .         5N=                                          5000=T   
2-64) دفاتر مركزي و نمايندگي كارخانجات و شركتها                                                                     5        N=                      5000=T   
3-64) باشگاههاي ورزشي و موارد مشابه                                               5/2 =N                        3000=T
4-64) آموزشگاههاي تقويتي كنكور و زبانهاي خارجي                                                 3  =N                        3000=T
5-64) آموزشگاهها و مؤسسات غير انتفاعي                                                           1 =N                         3000=T
6-64) ساير مشاغل داراي معافيت مالياتي                                                       1   =N                          3000=T
7-64) داروخانه ها ،دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر نقشه کشی و نظایر آن از محاسبه عوارض بر اساس ردیفهای فرمول فوق مستثنی بوده وعوارض پسماند و بهای خدمات آنان بطور مقطوع از قرار ماهیانه 150.000 ریال خواهد بود .
توضيح :
اجزاء تشكيل دهنده فرمول عبارتند از :
ضريب :N‌        تعرفه 33 برگي : T               مساحت پلاك :M          قيمت منطقه اي سال اجراء تعرفه :P
 
65) بهای خدمات سازمانها و مؤسسات و ارگانهاي دولتي و بانكها  وسایر کاربریها (بجزء مسکونی و تجاری)          
1-65) زيربناي تا 200 متر مربع ماهيانه                   250.000 ريال
2-65) زيربناي تا 500 متر مربع ماهيانه                   370.000 ريال
3-65) زيربناي تا 1000 متر مربع ماهيانه                  600.000 ريال
4-65) زيربنای بالاي 1000 متر مربع ماهيانه           1.200.000 ريال
تبصره:
بانکها و یا مؤسسه ای که نسبت به نصب خودپرداز جهت استفاده مشتریان رو به خیابان و یا پیاده رو نموده
عوارض و بهای خدمات استفاده از خودپرداز به ازاء هر ماه P  4 از همان بانك و يا موسسه اعتباري محاسبه
و اخذ خواهد  شد.
                                                                                                                            
66) عوارض  نصب دكل مخابراتي ، ترانسفرماتور برق در معابر
1-66) عوارض نصب برای یک مرتبه معادل                                        15000000 ریال
2-66) بهای خدمات  دکل مخابراتی ماهیانه                                             750000ریال
3-66) بهای خدمات سایر تأسیسات مخابراتی و برق (کافو و ترانس) ماهیانه     200.000ریال
توضيح :
اجراي مفاد اين رديف مربوط به اراضي استيجاري و ملكي خواهد بود كه پس از اعـــلام شهــــرداري توسط دستگاه بهره بردار كننده پرداخت مي گردد . ضمناٌ حداقل متراژ قابل اشغال برای نصب ترانسفورماتور برق 5/2 متر مربع خواهد بود
67)عوارض احداث    پپل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
تجاری به ازای هر متر مربع                                           P   30
سایر موارد به ازای هر متر مربع ( به جز مسکونی)       P 20 
 
تبصره: ساخت و سازهای مسکونی مشمول این ردیف نمی شوند .
 
 
ليست عوارض كسب و پيشه مصوب و تنفيذي مورخ 09/02/66 وزارت كشور با اصلاحات 
سال1393
رديف
شرح
مبلغ تصويبي به ريال (ماهانه)
1
رستورانها
 
1-1
درجه لوكس     
8000
2-1
درجه يك  
6000
3-1
درجه دو
5000
4-1
درجه سه
4000
2
چلوكبابي و چلوخورشتي
 
1-2
درجه لوكس     
8000
2-2
درجه يك  
6000
3-2
درجه دو
4000
3
اغذيه فروشي (حوراك سرد يا گرم فروشي)
 
1-3
درجه لوكس     
8000
2-3
درجه يك  
4000
3-3
درجه دو
2000
4
كافه قناديها
 
1-4
درجه لوكس     
8000
2-4
درجه يك  
4000
3-4
درجه دو
3000
5
آبميوه گيري
 
1-5
درجه يك  
4000
2-5
درجه دو
2000
6
كاه تريا و بستني فروشي
 
1-6
درجه يك  
4000
2-6
درجه دو
3000
7
تعميرگاه و اتوسرويسها
 
1-7
درجه يك  
10000
2-7
درجه دو
6000
8
توقفگاهها و پاركينگها
 
1-8
درجه يك  
4000
2-8
درجه دو
2000
9
بنكاهها و مؤسسات باربري و مسافربري
 
1-9
درجه يك  
10000
2-9
درجه دو
8000
3-9
درجه سه
6000
10
سلف سرويسها و سالنهاي عروسي و پذيرايي
 
1-10
درجه يك  
6000
2-10
درجه دو
4000
11
مراكز توزيع و عمده فروشي سوسيس و كالباس
8000
گروه خدمات
12
آموزشگاههاي ماشين نويسي ، حسابداري ، تقويتي ، نقشه برداري ، الكترونيك ، آرايشي ، خياطي ، خطاطي
4000
13
تعليم رانندگي مكانيكي
2000
14
آرايشگاه مردانه
 
1-14
درجه يك  
3000
2-14
درجه دو
2000
3-14
درجه سه
1000
15
آرايشگاه زنانه
 
1-15
درجه يك  
4000
2-15
درجه دو
3000
16
فروشندگان جزء لوازم آرايش و زيبايي
4000
17
فروشندگان جزء عينك هاي طبي و آفتابي
4000
18
داروخانه ، انواع وسايل بهداشتي (درات استور)
2000
19
گرمابه ها
 
1-19
درجه لوكس     
2000
2-19
درجه يك  
1000
20
مطب پزشكان متخصص
4000
21
مطب پزشكان عمومي
2000
22
مطب دندانپزشكان
6000
23
دندانسازان تجربي
4000
24
تزريقات پانسمان
2000
25
ازمايشگاههاي طبي راديولوژي فزيوتراپي كارديوگرافي آنسفاگرافي و ... 
8000
26
تعميركاران راديو- تلويزيون و وسايل صوتي و ويدئو
2000
27
تعميركاران كولر آبگرمكن يخچال فريزر لباسشويي جاروبرقي و ...
 
1-27
درجه يك
4000
2-27
درجه دو
2000
28
تعميركاران الكترو موتور ترانسفوماتور پمپ آب و نظاير آن
4000
29
تعميركاران تلفنهاي معمولي و الكترونيك
2000
30
تعميركاران ماشينهاي حساب و تحرير و دستگاههاي فتوكپي و پلي كپي
4000
31
تعميركاران لوازم نفت سوزخانگي از قبيل آبگرمكن ، خوراك پزي ، بخاري وسماور
 
1-31
درجه يك
4000
2-31
درجه دو
2000
32
تعميركاران وسايل گازسوز
4000
33
لوله كشي ساختمان (اعم از آب و گاز)
4000
34
تعميركاران وسايل مدرن عكاسي فيلمبرداري و پروژكتور
4000
35
تعميركاران موتور سيكلت و دوچرخه اتومبيل ماشين آلات سنگين
 
1-35
درجه يك (ماشين آلات)
4000
2-35
درجه دو (اتومبيل)
2000
3-35
درجه سه (موتورسيكلت و دوچرخه )
2000
36
گلگير ساز رادياتور اگزوزساز
4000
37
مكانيك اتومبيل
 
38
درجه يك
6000
39
درجه دو
4000
40
آهنگر اتومبيل
6000
41
نقاش
6000
42
باطري ساز و باطري فروش و سيم كش اتومبيل
4000
43
تعويض روغن آپارات پنچرگيري بالانس چرخ تنظيم فرمان پمپ باد
4000
44
كمك فنر ساز اتومبيل
3000
45
تشك دوز و تودوزي اتومبيل
6000
46
لنت كوبي اتومبيل
4000
46
تراشكاران اتومبيل و فلزات
6000
46
فروشندگان جزء لوازم يدكي اتومبيل و ماشين آلات ، اطاقساز انواع اتومبيل
4000
47
 عمده فروشان موتور سيكلت و دوچرخه
6000
48
فروشندگان جزء موتور سيكلت و دوچرخه
2000
1-49
نمايشگاههاي فروش اتومبيل درجه يك
6000
2-49
نمايشگاههاي فروش اتومبيل درجه دو
6000
50
آژانسها كرايه دهي اتومبيل سواري
4000
51
تعميركاران و فروشندگان راديو ضبط اتومبيل
4000
52
مؤسسات خدماتي منزل از قبيل تنظيفات لوله بازكن تخليه چاه و ايزوله و عايقكاري
2000
53
كليد ساز و تعمير كار قفل اعم از اتومبيل و منزل
4000
54
فروشندگان جزء انواع لاستيك اتومبيل تراكتور موتور سيكلت دوچرخه
4000
55
سيم كش و فروشندگان جزء لوازم الكتريك
2000
56
فروشندگان لوازم صوتي
2000
57
 عمده فروشان لوازم خانگي الكتريكي نفتي و
4000
58
فروشندگان جزء لوازم خانگي و الكتريكي
4000
59
استوديوهاي فيلمبرداري و آتليه هاي عكاسي و ظهور فيلم
 
1-59
درجه يك
6000
2-59
درجه دو
4000
60
جايگاههاي پمپ بنزين اختصاصي فروش مواد سوختني
12000
61
سمساري و امانت فروشي
2000
62
كرايه دهندگان وسايل وظروف پذيرايي
2000
63
كرايه دهندگان وسايل برقي نظير بلندگو ينكه و چراغ
2000
64
بنگاههاي معاملات و مشاور املاك
6000
65
جرثقيل داران
6000
66
عمده فروشان وسايل بهداشتي ساختمان از قبيل كاشي شير و
4000
67
سازندگان و فروشندگان موزائيك و كاشي بلوك سيماني و
4000
68
فروشندگان مصالح ساختماني از قبيل سيمان آهك و گچ
4000
69
دفاتر فروش آجرهاي فشاري يا ماشيني
6000
70
فروشندگان وسايل بنائي و ساختماني از قبيل زنبه ماله كلنگ بيل و
مبناي توليد 1%
71
شيشه گر و فروشندگان انواع ميزهاي شيشه اي
4000
72
نقاش ساختمان
4000
1-72
دفاتر مهندسين مشاور و مقاطع كاران و پيمانكاران ساختمان و راه معدن درجه يك
10000
2-72
دفاتر مهندسين مشاور و مقاطع كاران و پيمانكاران ساختمان و راه معدن درجه دو
6000
3-72
دفاتر مهندسين مشاور و مقاطع كاران و پيمانكاران ساختمان و راه معدن درجه سه 
6000
73
دفاتر حسابرسي مالي حقوقي گمركي و نظاير آن
8000
74
فروشندگان جزء تهويه مطبوع ساختمان از قبيل اركانديش چيلر فن كوئل شوفاژ مشعل هاي حرارتي هواكش بادبزنهاي برقي مخصوص تهويه و نظاير آن .
4000
75
فروشندگان جز ء لوازم مهندسي نقشه برداري ، نقشه كشي
6000
76
آهنگران و درب و پنجره ساز آهني و آلمينيومي
2000
77
سازندگان كانال كولر لوله بخاري و انواع بشكه و لوازم حلبي
2000
78
عمده فروشان آهن و پروفيل و لنواع لوله هاي فلزي و گالوانيزه
10000
79
فروشندگان جزء آهن و پروفيل و انواع لوله هاي فلزي و گالوانيزه
4000
80
عمده فروشان ابزار از قبيل لولا دستگيره و قفل
6000
81
فروشندگان جزء ابزار از قبيل لولا دستگيره و قفل
4000
گروه مواد غذايي و خوراكي
82
عمده فروشان آجيل و خشكبار
4000
83
فروشندگان جزء
4000
84
بارفروشان ميادين و ميوه و تره بار
10000
85
ميوه فروشان جزء
2000
86
لبنيات فروشي
4000
87
خواربار فروشي
2000
88
فروشندگان مواد پروتئيني
4000
89
قصابي گوشت گوسفندي
2000
90
قصابي گوشت گاوي
2000
91
فروشندگان مرغ ماهي پرنده تخم مرغ
2000
92
كبابي حليم پزي آش فروشي و لبوفروشي
2000
93
قنادي شيريني پزي
 
1-93
درجه يك
4000
2-93
درجه دو
2000
94
نانوائي هاي سنتي و سفيد پزي
2000
95
فروشندگان جزء بزازيها درجه يك
6000
96
فروشندگان جزء بزازيها درجه دو
4000
97
دوخته فروشي
2000
98
خياطي مردانه
 
1-98
درجه يك
4000
2-98
درجه دو
2000
99
خياطي زنانه
 
1-99
درجه يك
4000
2-99
درجه دو
2000
100
فروشندگان نواع لوازم خياطي از قبيل نخ زيب لايي مويي 
2000
101
عمده فروشان پوشاك
4000
102
فروشندگان جزء
2000
103
پرده دوز و پرده فروش
4000
104
فروشندگان و كرايه دهندگان لباس عروس
4000
105
عمده فروشان موكت و انواع كف پوش ، كاعذ ديواري ، پرده كركره
6000
106
فروشندگان جزء موكت و انواع كف پوش كاغذ ديواري پرده كركره
2000
107
عمده فروشان فرش ماشيني
8000
108
فروشندگان جزء فرش هاي ماشيني
4000
109
فروشندگان جزء پتو روتختي حوله و انواع لحاف پشم شيشه و بالش
2000
110
 عمده فروشان انواع جوراب و زيرپوش و نظاير آن
7000
111
فروشندگان جزء
2000
112
فروشگاههاي كفش ماشيني
4000
113
فروشگاههاي كفش دست دوز
2000
114
فروشندگان فرش دستباف درجه يك
8000
115
فروشندگان فرش دستباف درجه دو
6000
116
تعميركاران كفش و واكسي ها
2000
117
نداف -= لحاف دوز پنبه دوز
2000
118
كارگاههاي قاليشوئي
4000
119
لباسشوئي خشكشوئي
4000
120
 عمده فروشان البسه و وسايل ورزشي
6000
121
فروشندگان جزء
2000
122
عمده فروش اجناس خرازي
4000
123
خرازي فروشي
2000
124
فروشندگان اجناس لوكس و كادوئي
4000
125
نمايشگاههاي مبل درجه يك
6000
126
نمايشگاههاي مبل درجه دو
4000
127
نمايشگاههاي لوستر درجه يك
4000
128
نمايشگاههاي لوستر درجه دو
6000
129
آئينه فروش ، آئينه ساز و شمعدان ساز
4000
130
طلا و جواهر فروشي درجه يك
8000
131
طلا و جواهر فروشي درجه دو
6000
132
عمده فروشان گلهاي مصنوعي
4000
133
فروشندگان گلهاي طبيعي و درختچه هاي تزئيني
4000
134
تابلو فروشي و گالريهاي نقاشي و هنري
4000
135
تابلو سازندگان تابلوهاي نئون و پلاستيك
4000
136
تابلو نويس و نقاش ، خطاط
4000
137
عمده فروشان انواع ساعت
6000
138
فروشندگان جزء ساعت
2000
139
حكاكي مهر لاستيكي و پلاك سازي
2000
140
درودگر و نجار و سازندگان صندوق وبشكه هاي چوبي
2000
141
دكورساز اعم از چوبي فلزي - پلاستيكي
2000
142
صحاف و آلبوم ساز و قالبساز
2000
143
واردكنندگان اسباب بازي
2000
144
فروشندگان جزء اسباب فروشي
2000
145
مؤسسات انتشاراتي و چاپ و لوازم التحرير
2000
1-145
چاپخانه داراي ماشينهاي مسطح
4000
146
چاپخانه داراي ماشينهاي رتاتيو و افست
6000
147
كليشه و كراورسازي چاپخانه
4000
148
مؤسسات چاپ نقشه ، اوزاليد زيراكس
4000
149
فتوكپي و پرسكاران گواهينامه و كارت شناسايي و نظاير آن
4000
150
مؤسسات انتشاراتي
4000
151
كتابفروشيها
2000
152
دكه هاي فروش جرايد و مطبوعات داخلي
2000
153
مؤسسه تبليغاتي و آگهي هاي تجارتي
4000
154
فروشندگان جزء
2000
155
عمده فروشان كارتن مقوائي
4000
 
 
                  واحد حمل و نقل بار و مسافر
الف) صدور مجوز رانندگي تاكسي شهري 
1-   بهاي خدمات ثبت نام و پذيرش اوليه متقاضيان براي يك نوبت                                                                                                                         95.000 ريال
2-   بهاي خدمات برگزاري كلاس توجيهي و آزمون شهرشناسي براي هر نوبت                                             35.000   ريال
3-   بهاي خدمات صدور پروانه )دفترچه كار( تاكسي شهري براي يك نوبت و اعتبار دو سال                            180.000 ريال
4-    بهاي خدمات تمديد پروانه تاكسي شهري براي يك دوره دو ساله                                                       120.000   ريال
5- بهاي خدمات پشتيباني تاكسي شهري ماهيانه                                                                                6.000   ريال
1-5) وصول ارقام مندرج در اين بند پس از پايان هر شش ماه خواهد بود .
6- بهاي خدمات صدور پروانه (دفترچه كار) المثني تاكسي شهري در بقاء مدت اعتبار براي هر نوبت                180.000 ريال
7- بهاي خدمات استقرار خودرو تاكسي شهري بصورت رهن و اجاره به فرد ديگري مشروط به اينكه مدت اجاره از 24   
   ماه تجاوز نكند ( توسط مؤجر )   براي هر نوبت                                                                                240.000 ريال
8- بهاي خدمات نقل و انتقال خودرو تاكسي شهري ( خريد و فروش )  براي هر نوبت معادل 3% بهاي خودرو مي باشد .
9- هر گونه تأخير پرداخت موارد فوق در كميته انضباطي طرح و اتخاذ تصميم مي گردد .
 
 
 
ب) صدور مجوز مؤسسه تاكسي تلفني- وانت تلفني
1-       بهاي خدمات ثبت نام و پذيرش اوليه متقاضيان براي يك نوبت                                                        700.000    ريال
2-       بهاي خدمات برگزاري كلاس توجيهي و آزمون شهرشناسي براي هر نوبت                                           40.000   ريال
3-       بهاي خدمات صدور پروانه نمايندگي (تاكسي تلفني - وانت تلفني) براي يك نوبت واعتبار دو سال         .7.600.000 ريال
4-       بهاي خدمات تمديد پروانه نمايندگي (تاكسي تلفني-وانت تلفني) براي يك دوره دو ساله                   1.050.000  ريال
5- بهاي خدمات پشتيباني مؤسسه (تاكسي تلفني - وانت تلفني )ماهيانه                                               30.000 ريال
 1-5) وصول ارقام مندرج در اين بند پس از پايان هر شش ماه خواهد بود .
6-  بهاي  خدمات  صدور  پروانه  المثني  نمايندگي  ( تاكسي تلفني - وانت تلفني )  در بقاء مدت  اعتبار  براي هر نوبت                                                                1.380.000 ريال
7- بهاي خدمات تغيير مكان مؤسسات (تاكسي تلفني - وانت تلفني )براي هر نوبت                                    1.380.000 ريال
8- بهاي خدمات نقل و انتقال امتياز مؤسسات (تاكسي تلفني - وانت تلفني )در صورت تأئيد شهرداري            31.000.000 ريال
9- بهاي خدمات استقرار بصورت رهن و اجاره امتياز مؤسسه (تاكسي تلفني وانت تلفني) به شخص يا اشخاص ديگر حداكثر براي مدت 24 ماه ( توسط مؤجر )                                                                                                5.500.000ريال
10- هر گونه تأخير پرداخت موارد فوق در كميته انضباطي طرح و اتخاذ تصميم مي گردد .
 
 
 
 
ج) صدور مجوز مؤسسه ميني بوسراني 
1-       بهاي خدمات ثبت نام و پذيرش اوليه متقاضيان براي يك نوبت                                                     720.000 ريال
2-       بهاي خدمات برگزاري كلاس توجيهي و آزمون شهرشناسي براي هر نوبت                                          40.000 ريال
3-       بهاي خدمات صدور پروانه نمايندگي ميني بوسراني  براي يك نوبت و اعتبار دو سال                          10.800.000 ريال
4-    بهاي خدمات تمديد پروانه نمايندگي ميني بوسراني براي يك دوره دو ساله                                        115.000 ريال
5- بهاي خدمات پشتيباني مؤسسه ميني بوسراني ماهيانه                                                                  57.000   ريال
1-5) وصول ارقام مندرج در اين بند پس از پايان هر شش ماه خواهد بود .
6- بهاي خدمات صدور پروانه المثني نمايندگي ميني بوسراني در بقاء مدت اعتبار براي هر نوبت                  1.200.000 ريال
7- بهاي خدمات تغيير مكان مؤسسه ميني بوسراني براي هر نوبت                                                      1.440.000 ريال
8- بهاي خدمات نقل و انتقال امتياز مؤسسه ميني بوسراني در صورت تأئيد شهرداري                            28.800.000   ريال
9- بهاي  استقرار  بصورت  رهن  و اجاره امتياز  مؤسسه  ميني بوسراني  به شخص  يا  اشخاص  ديگر  حداكثر
براي مدت 24 ماه  ( توسط مؤجر)                                                                                           7.200.000    ريال
10- هر گونه تأخير پرداخت موارد فوق در كميته انضباطي طرح و اتخاذ تصميم مي گردد .
 
 
 
 
د) صدور مجوز مؤسسه پيك موتوري 
1-       بهاي خدمات ثبت نام و پذيرش اوليه متقاضيان براي يك نوبت                                                    275.000 ريال
2-       بهاي خدمات برگزاري كلاس توجيهي و آزمون شهرشناسي براي هر نوبت                                         4.000   ريال
3-       بهاي خدمات صدور پروانه نمايندگي پيك موتوري براي يك نوبت و اعتبار دو سال                          2.750.000 ريال
4-       بهاي خدمات تمديد پروانه نمايندگي پيك موتوري براي يك دوره دو ساله                                       690.000 ريال
5- بهاي خدمات پشتيباني مؤسسه پيك موتوري ماهيانه                                                                 28.000 ريال
 1-5) وصول ارقام مندرج در اين بند پس از پايان هر شش ماه خواهد بود .
6- بهاي خدمات صدور پروانه نمايندگي  المثني پيك موتوري در بقاء مدت اعتبار براي هر نوبت                690.000 ريال
7- بهاي خدمات تغيير مكان مؤسسه پيك موتوري براي هر نوبت                                                     1.400.000 ريال
8- بهاي خدمات نقل و انتقال امتياز مؤسسه پيك موتوري در صورت تأئيد شهرداري                              8280.000 ريال
9- بهاي  استقرار  بصورت رهن  و اجاره  امتياز مؤسسه  پيك موتوري به شخص يا اشخاص ديگر  حداكثر  براي
مدت 24 ماه (توسط مؤجر)                                                                                                    1.400.000 ريال
10- هر گونه تأخير پرداخت موارد فوق در كميته انضباطي طرح و اتخاذ تصميم مي گردد .
 
 
 
 
 
 
) صدور مجوز رانندگي تاكسي تلفني – وانت تلفني 
1-   بهاي خدمات ثبت نام و پذيرش اوليه متقاضيان براي يك نوبت                                                            120.000 ريال
2-   بهاي خدمات برگزاري كلاس توجيهي و آزمون شهرشناسي براي هر نوبت                                              35.000   ريال
3-     بهاي خدمات صدور پروانه(دفترچه كار) تاكسي تلفني - وانت تلفني براي يك نوبت و اعتبار دو سال               300.000ريال
4-     بهاي خدمات تمديد و يا تعويض  پروانه (دفتر چه كار) تاكسي تلفني - وانت تلفني براي يك دوره دو ساله      180.000 ريال
5- بهاي خدمات پشتيباني تاكسي تلفني وانت تلفني ماهيانه                                                                    10.000 ريال
1-5) وصول ارقام مندرج در اين بند پس از پايان هر شش ماه خواهد بود .
6- بهاي  خدمات  صدور  پروانه  (دفترچه كار) المثني  تاكسي تلفني  وانت تلفني  در بقاء مدت  اعتبار
 براي هر نوبت                                                                                                                          180.000   ريال
7- بهاي خدمات تعويض خودرو تاكسي تلفني وانت تلفني براي هر نوبت 1% بهاي خودرو مي باشد .
8- بهاي خدمات استقرار خودرو تاكسي تلفني وانت تلفني بصورت رهن و اجاره به فرد ديگري مشروط به اينكه مدت اجاره از  24 ماه تجاوز نكند (توسط مؤجر) براي هر نوبت                                                                                  600.000    ريال
9- هر گونه تأخير پرداخت موارد فوق در كميته انضباطي طرح و اتخاذ تصميم مي گردد .
 
 
 
 
 
 
و ) صدور مجوز رانندگي ميني بوس 
1-    بهاي خدمات ثبت نام و پذيرش اوليه متقاضيان براي يك نوبت                                               120.000   ريال
2-    بهاي خدمات برگزاري كلاس توجيهي و آزمون شهرشناسي براي هر نوبت                                   35.000 ريال
3-    بهاي خدمات صدور پروانه (دفترچه كار) ميني بوس براي يك نوبت و اعتبار دو سال                    280.000   ريال
4-    بهاي خدمات تمديد و يا تعويض پروانه (دفترچه كار) ميني بوس براي يك دوره دو ساله                 200.000 ريال
5- بهاي خدمات پشتيباني ميني بوس ماهيانه                                                                        12.000 ريال
 1-5) وصول ارقام مندرج در اين بند پس از پايان هر شش ماه خواهد بود .
6- بهاي خدمات صدور پروانه (دفترچه كار) المثني ميني بوس در بقاء مدت اعتبار براي هر نوبت         180.000   ريال
7- بهاي خدمات تعويض خودرو ميني بوس براي هر نوبت 2% بهاي خودرو مي باشد .
8 - بهاي خدمات استقرار خودرو ميني بوس بصورت رهن و اجاره به فرد ديگري مشروط به اينكه مدت اجاره از 24 ماه تجاوز نكند( توسط مؤجر ) براي هر نوبت                                                                            350.000 ريال
9- هر گونه تأخير پرداخت موارد فوق در كميته انضباطي طرح و اتخاذ تصميم مي گردد .
 
 
 
 
 
 
ز) صدور مجوز رانندگي پيك موتوري 
1- بهاي خدمات ثبت نام و پذيرش اوليه متقاضيان براي يك نوبت                                                120.000   ريال
2- بهاي خدمات برگزاري كلاس توجيهي و آزمون شهرشناسي براي هر نوبت                                    35.000 ريال
3- بهاي خدمات صدور پروانه (دفترچه كار) پيك موتوري براي يك نوبت و اعتبار دو سال                    120.000   ريال
4- بهاي خدمات تمديد و يا تعويض پروانه (دفترچه كار)پيك موتوري براي يك دوره دو ساله                 120.000 ريال
5-بهاي خدمات پشتيباني پيك موتوري ماهيانه                                                                           6.000 ريال
1-5) وصول ارقام مندرج در اين بند پس از پايان هر شش ماه خواهد بود .
6- بهاي خدمات صدور پروانه (دفترچه كار)  المثني پيك موتوري در بقاء مدت اعتبار براي هر نوبت         120.000 ريال
7- بهاي خدمات تعويض موتور سيكلت پيك موتوري براي هر نوبت 1% بهاي موتور سيكلت مي باشد .
8- بهاي خدمات استقرار موتور سيكلت پيك موتوري بصورت رهن و اجاره به فرد ديگري مشروط به اينكه مدت اجاره از  24 ماه تجاوز نكند ( توسط مؤجر )  براي هر نوبت                                                                      120.000 ريال
9- هر گونه تأخير پرداخت موارد فوق در كميته انضباطي طرح و اتخاذ تصميم مي گردد .
 
 
 
 
ح) صدور مجوز سرويس مدارس - خودرو سواري
1-   بهاي خدمات ثبت نام و پذيرش اوليه متقاضيان براي يك نوبت                                                 140.000 ريال
2-       بهاي خدمات برگزاري كلاس توجيهي و آزمون شهرشناسي براي هر نوبت                                    40.000   ريال
3-      بهاي خدمات صدور پروانه (دفترچه كار) سرويس مدارس براي يك نوبت و اعتبار ده ماهه                  140.000 ريال
4-      بهاي خدمات تمديد ويا تعويض پروانه (دفترچه كار )سرويس مدارس براي يك دوره ده ماهه             140.000 ريال
5- بهاي خدمات پشتيباني سرويس مدارس ماهيانه                                                                      7.000 ريال
1-5) وصول ارقام مندرج در اين بند پس از پايان هرپنج ماه خواهد بود .
6- بهاي خدمات صدور پروانه (دفترچه كار) المثني سرويس مدارس در بقاء مدت اعتبار براي هر نوبت       210.000 ريال
7- بهاي خدمات تعويض خودرو براي هر نوبت 1% بهاي خودرو مي باشد .
8- هر گونه تأخير پرداخت موارد فوق در كميته انضباطي طرح و اتخاذ تصميم مي گردد .