خلاصه گزارش مالی شش ماهه دوم شورای اسلامی شهر تفت

خلاصه گزارش مالی شش ماهه دوم شورای اسلامی شهر تفت


خلاصه گزارش مالی شش ماهه دوم شورای اسلامی شهر تفت

بنا بر اعلام شورای اسلامی شهر تفت خلاصه گزارش مالی این شورا در شش ماهه دوم سال 94 به شرح ذیل می باشد: