سامانه ارتباط مردمی

سامانه ارتباط مردمی


سامانه ارتباط مردمی

راههای ارتباط با شهرداری

1- سایت  www.taft.ir

2- تلفن 03526222040 تا 42

3- فاکس 03526223880

4- تلفن پیامگیر 137

5- پیامک 3000716200

6- ایمیل

روابط عمومی137@taft.ir

فناوری اطلاعات و ارتباطات info@taft.ir

فنی fanni@taft.ir

اداری edari@taft.ir

مالی mali@taft.ir

کارپرداز karpardaz@taft.ir