شهردار تفت روزه خود را با آتشنشانان افطار کرد

شهردار تفت روزه خود را با آتشنشانان افطار کرد

در این ضیافت مسائل مختلف آتش نشانی نیز مورد بررسی قرار گرفت.