یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شهردار تفت روزه خود را با آتشنشانان افطار کرد

شهردار تفت روزه خود را با آتشنشانان افطار کرد

در این ضیافت مسائل مختلف آتش نشانی نیز مورد بررسی قرار گرفت.