مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز


مدارک مورد نیاز
صدور پروانه
عدم خلافي
پايانكار
كاربري پلاك
تمديد پروانه
تفكيك
تملك و آزادسازي
كپي سند از تمام صفحات
كپي سند از تمام صفحات
برگ اتمام عمليات ساختماني
فرم درخواست توسط مالك
كپي سند از تمام صفحات
درخواست از شهرداری
سند مالكيت
كپي شناسنامه و كارت ملي
كپي شناسنامه و كارت ملي
گواهي مهندس ناظر
بازديد مأمور فني
كپي شناسنامه و كارت ملي
بازديد مأمور شهرداری
پروانه ساختمان
 
برگ شروع و پيشرفت مهندس ناظر
 
نقشه طرح تفضيلي
برگ شروع و پيشرفت مهندس ناظر
 
عدم خلافي
 
ارائه اصل پروانه
 
 
ارائه اصل پروانه
 
شناسنامه مالك
 
 
 
 
 
 
نظريه واحد تفضيلي
 
 
 
 
 
 
نقشه مصوب اجرايي