مزایده اجاره 26 مورد از املاک شهرداری تفت

مزایده اجاره 26 مورد از املاک شهرداری تفت


مزایده اجاره 26 مورد از املاک شهرداری تفت
شهرداري تفت در نظر داردنسبت به اجاره دادن 26 مورد از املاک و مستغلات متعلق به خود در سطح شهرستان طبق جدول ذیل به قيمت كارشناسي به افراد واجد الشرايط اقدام نماید . متقاضيان مي توانند جهت ارائه پيشنهاد قيمت اجاره تا پایان وقت اداری پنج شنبه مورخ 15/12/92 ،  به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و بـراي كسـب اطـلاعـات بيشتـر با شـمـاره تلفـن هـاي 42 6222040 ( واحدحقوقی شهرداری داخلی 208) تماس حاصل فرمايند .
شرايط مزايده :
1-محل تحويل پيشنهاد، دبيرخانه شهرداري تفت مي باشد .
2-مبلغ پايه مورد معامله بشرح جدول پیوست مختص سال 1393 می باشد .
3- واريز مبلغ 5% از پیشنهادات کلی اجاره به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است . 
4- هرگاه برندگان مزايده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 
5 - به درخواستهايي كه بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
6- به پيشنهاداتي كه پايين تراز قيمت كارشناسي شده واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7-هزينه آگهي مزايده به قدرالسهم از برنده مزايده اخذ خواهد شد .  
8- شهرداری در رد و قبول پیشنهاد قیمت مختار است .

 

ردیف
مورد اجاره
قیمت پایه
(ریال)
مبلغ
سپرده
ردیف
مورد اجاره
قیمت پایه
(ریال)
مبلغ
سپرده
1
انبار شماره 3 ترمینال
(شرکت محبوب رز کویر موجود)
1.700.000
1.020.000
14
زیرزمین مغازه خیابان 22 بهمن
1.050.000
630.000
2
مغازه همکف فرهنگسرای شهرداری
(دفتر نظام مهندسی موجود)
2.300.000
1.380.000
15
کارگاه شهرداری
در شهرک صنعتی قدس
6.000.000
3.600.000
3
مغازه همکف فرهنگسرای شهرداری
(گل فروشی موجود)
3.500.000
2.100.000
16
منزل مسکونی شهرداری
خیابان 22 بهمن ( طبقه اول )
2.350.000
1.410.000
4
انبار شماره 7 ترمینال
(جهت نجاری)
1.700.000
1.020.000
17
سه باب انبار ترمینال شماره6،2،1  
(هر کدام به تفکیک) هر دهنه
1.700.000
1.020.000
5
مغازه خیابان شهداء
(وانت تلفنی موجود)
2.500.000
1.500.000
18
یک باب مغازه ترمینال بشماره 7
2.400.000
1.440.000
6
مغازه شماره 1 ترمینال
) چلوکبابی , غذاپزی(
2.700.000
1.620.000
19
زمین چهاردیواری
نبش خیابان شهداء
1.250.000
750.000
7
دو دهنه انبار شماره8و9 ترمینال
( آب مقطرگیری موجود) هر دهنه
1.700.000
1.020.000
20
کافی شاپ بوستان لاله
2.450.000
1.470.000
8
مغازه شماره 6 ترمینال
(مینی بوسرانی دهقانی موجود)
2.450.000
1.470.000
21
زیرزمین مهمانسرای خیابان شهداء
1.300.000
780.000
9
مغازه شماره3 ترمینال
(مینی بوسرانی)
2.450.000
1.470.000
22
مغازه شهرداری واقع در بازارچه ورودی کوچه حافظ
1.800.000
1.100.000
10
مغازه شهرداری نبش بازار حافظ
2.300.000
1.380.000
23
دکه مطبوعاتی مستقر در میدان امام
900.000
540.000
11
دکه مواد غذایی پارک بنایی
1.000.000
600.000
24
انبار شماره 4 ترمینال (تولید قارچ)
1.700.000
1.020.000
12
مغازه شماره 2 ترمینال
(تاکسی تلفنی سیر و سفر موجود )
2.700.000
1.620.000
25
انبار شماره 6ترمینال
(آهنگری موجود)
1.700.000
1.020.000
13
محوطه پارک بادی – پارک شهر
2.100.000
1.260.000
26
محل گود زباله جهت جمع آوری پسماندهای خشک شهری
10.000.000
6.000.000