مزایده املاک و مستغلات + ایستگاه CNG

مزایده املاک و مستغلات + ایستگاه CNG


مزایده املاک و مستغلات + ایستگاه CNG

آگهي مزایده عمومی  «مرحله دوم – نوبت اول»

شهرداري تفت در نظر دارد به استناد مجوز شورای  اسلامی شهر تفت نسبت به اجاره دادن لیست ذیل بر اساس قیمت کارشناسی  به افراد واجد شرایط اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 25/01/95 به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه نمایند.

شرايط مزایده :

1ـ محل تحویل پیشنهادات مزایده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

2- واریز 5% از مبلغ کارشناسی بعنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب شماره  2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است.

3-  چنانچه برندگان مزایده به ترتيب اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد. 

4- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-هزینه آگهی مزایده به قدرالسهم از برندگان اخذ خواهد شد.

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است.

 

رديف

مورد اجاره

وضعیت

مبلغ اجاره در سال 94

اجاره ماهیانه سال 95

اجاره ماهیانه سال 96

اجاره ماهیانه سال 97

مبلغ تضمین 5% سپرده

1

خیابان شهداء  وانت تلفنی

قرارداد اجاره تا 94

2800000

3100000

3500000

4000000

000/360/6

2

خیابان شهداء خشکشوئی ( هر دهنه)

قرارداد اجاره تا 94

2900000

3200000

3700000

4100000

000/600/6

3

انبار ترمینال (کارگاهی داخل 10 باب )

تعدادی اجاره ، تعدادی بلاتکلیف ، تعدادی تصرف 

2200000

2500000

2800000

3100000

000/040/5

4

انبار ترمینال بر خیابان ( 6 باب )

تعدادی اجاره ، تعدادی بلاتکلیف ، تعدادی تصرف 

2700000

3000000

3400000

3800000

000/120/6

5

بازار حافظ (نبش)

قرارداد اجاره تا 94

2700000

3000000

3400000

3800000

000/120/6

6

بازار حافظ (داخل)

قرارداد اجاره تا 94

2300000

2600000

2900000

3300000

000/280/5

7

خیابان شهداء  زیرزمین

قرارداد اجاره تا 94

1400000

1600000

1800000

2000000

000/240/3

8

نانوائی خیابان 22بهمن

قرارداد اجاره تا 94

2250000

2500000

2800000

3200000

000/100/5

9

نانوائی برالسویه

قرارداد اجاره تا 94

2311000

2600000

2900000

3300000

000/280/5

10

نانوائی غیاث آباد

قرارداد اجاره تا 94

1600000

1800000

2000000

2300000

000/660/3

11

نانوائی شهرک قدس

قرارداد اجاره تا 94

2000000

2200000

2500000

2800000

000/500/4

12

زمین نبش خیابان شهداء مصالح فروشی

قرارداد اجاره تا 94

3520000

3800000

4200000

4600000

000/560/7

13

زیرزمین خیابان 22بهمن تجاری

خالی

-

1200000

1400000

1600000

000/520/2

14

دکه بوستان امام خمینی

بدون قرارداد  خالی

-

1000000

1100000

1300000

000/040/2

15

محل جمع آوری پسماند

بدون قرارداد  خالی

-

12000000

14000000

16000000

000/200/25

16

زمین روبروی فرمانداری میوه فروشی

-

-

2300000

2500000

2800000

000/560/4

17

کتابخانه عمومی شهر تفت

بدون قرارداد ( تصرف دارد)

-

7000000

7800000

8800000

000/160/14

18

کافی شاپ بوستان لاله

بدون قرارداد ( تصرف دارد)

-

4200000

4700000

5300000

000/520/8

19

زمین چهاردیواری شهرک صنعتی مبارکه

بدون قرارداد

-

7500000

8400000

9500000

000/240/15

20

شرکت تعاونی تروکا

-

-

15500000

17700000

20000000

000/920/31

21

ایسنگاه CNG

قرارداد اجاره تا 94

-

80640000

100800000

126000000

000/464/184