یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

مزایده تلویزیون شهری

مزایده تلویزیون شهری

مزائده تلویزیون شهری

آگهی مزایده مرحله اول

     شهرداری در نظر دارد نسبت به اجاره زمین جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری  به افراد واجد الشرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری Taft.ir  ، دانلود و تکمیل فرم های مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت اجاره تا ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ  1396/06/21   به  دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 42-32622040  (واحد امور قراردادهای شهرداری داخلی 225) تماس حاصل فرمایند.

ردیف

شرح مورد اجاره

پایه کارشناسی ماهیانه(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

یک قطعه زمین بر اساس جانمایی جهت نصب و بهره برداری تلویزیون شهری

40/000/000

60/000/000

 

شرایط شرکت در مزایده:

-         محل تحویل پیشنهاد مزائده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد.

-         واریز مبالغ مشخص شده در جدول از مبلغ پایه اجاره سالیانه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت و قراردادن آن در پاکت الف  الزامی است. پاکت (ب) مربوط به اسناد مزایده که باید از سایت دانلود و تمام صفحات امضا گردد. پاکت (ج) مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد.

-         هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-         هرگاه برندگان مزائده به ترتیب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

-         به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده، واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-        به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهاد قیمت ها مختار است.

-         هزینه آگهی مزائده از برنده اخذ خواهد شد.

شرکت کنندگان لازم است ضمن دانلود 1-اسناد و شرایط مزائده 2- نمونه قرارداد و ضمیمه نمودن نقشه های سازه مربوطه و مشخصات تلویزیون پیشنهادی و رزومه کاری خود با مهر و امضای تمامی صفحات، همه مدارک مذکور را در پاکت ب قراردهند.

دانلود اسناد و شرایط مزائده

دانلود قرارداد