مزایده مرحله دوم اجاره 27 مورد از املاک شهرداری تفت

مزایده مرحله دوم اجاره 27 مورد از املاک شهرداری تفت


مزایده مرحله دوم اجاره 27 مورد از املاک شهرداری تفت
آگـهـي مـزايـده
(مرحله دوم)
شهرداري تفت در نظر داردنسبت به اجاره دادن 27 مورد از املاک و مستغلات متعلق به خود در سطح شهرستان طبق لیست پیوست را به قيمت كارشناسي به افراد واجد الشرايط واگذار نماید . متقـاضيـان مي توانند جهت ارائه پيشنهاد قيمت اجاره تا پایان وقت اداری یک شنبه مورخ 25/12/92  ،  به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و بـراي كسـب اطـلاعـات بيشتـر با شـمـاره تلفـن هـاي 42 6222040 ( واحدحقوقی شهرداری داخلی 208) تماس حاصل فرماييد .
شرايط مزايده :
1-محل تحويل پيشنهاد مزايده دبيرخانه شهرداري تفت مي باشد .
2-مبلغ پايه مورد معامله بشرح جدول پیوست مختص سال 1393 میباشد .
3- واريز مبلغ 5% از پیشنهادات کلی اجاره به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 2030084430 بانک تجارت شعبه تفت به نام شهرداری تفت الزامی است . 
4- هرگاه برندگان مزايده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 
       5 - به درخواستهايي كه بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثــر داده نخواهد شد .
6- به پيشنهاداتي كه پايين تراز قيمت كارشناسي شده واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد 
7-هزينه آگهي مزايده به قدرالسهم از برنده مزايده اخذ خواهد شد .  
8- شهرداری در رد و قبول پیشنهاد قیمت مختار است .
لیست اجاره جهت مزایده املاک شهرداری تفت
مبالغ به ریال میباشد
رديف
مورد اجاره
سال 93
سپرده شرکت در مزایده
1
انبار شماره 3 ترمینال- (شرکت محبوب رز کویر)
1.700.000
1.020.000
2
مغازه همکف فرهنگسرای شهرداری (دفتر نظام مهندسی موجود)
2.300.000
1.380.000
3
ساختمان همکف فرهنگسرای شهرداری (گل فروشی موجود)
3.500.000
2.100.000
4
انبار شماره 7 ترمینال (جهت نجاری )
1.700.000
1.020.000
5
مغازه خیابان شهداء ( وانت تلفنی )
2.500.000
1.500.000
6
مغازه شماره 1 ترمینال) چلوکبابی  , غذاپزی(
2.700.000
1.620.000
7
دو دهنه انبار ترمینال شماره های8و9 ( آب مقطرگیری )هر دهنه
1.700.000
1.020.000
8
مغازه شماره 6 ترمینال ( مینی بوسرانی )سعید دهقانی
2.450.000
1.470.000
9
مغازه شماره 3 ترمینال (مینی بوسرانی )
2.450.000
1.470.000
10
مغازه شهرداری نبش بازار حافظ
2.300.000
1.380.000
11
دکه مواد غذایی پارک بنایی
1.000.000
600.000
12
مغازه شماره 2 ترمینال (تاکسی تلفنی سیر و سفر )
2.700.000
1.620.000
13
محوطه پارک بادی پارک شهر
2.100.000
1.260.000
14
زیرزمین مغازه خیابان 22 بهمن
1.050.000
630.000
15
کارگاه شهرداری در شهرک صنعتی قدس
6.000.000
3.600.000
16
منزل مسکونی شهرداری خیابان 22 بهمن  ( طبقه اول )
2.350.000
1.410.000
17
سه باب انبار ترمینال بشماره های 6 و 2 و 1   ( هر کدام به تفکیک )هر دهنه
1.700.000
1.020.000
18
یک باب مغازه ترمینال بشماره 7
2.400.000
1.440.000
19
زمین چهاردیواری نبش خیابان شهداء
1.250.000
750.000
20
کافی شاپ بوستان لاله
2.450.000
1.470.000
21
زیرزمین مهمانسرای خیابان شهداء
1.300.000
780.000
22
مغازه شهرداری واقع در کوچه بازار حافظ
1.800.000
1.100.000
23
دکه مطبوعاتی مستقر در میدان امام
900.000
540.000
24
انبار شماره 4 ترمینال (تولید قارچ)
1.750.000
1.020.000
25
انبار شماره 6ترمینال (آهنگری)
1.700.000
1.020.000
26
محل گود زباله جهت جمع آوری پسماندهای خشک شهری
10.000.000
6.000.000
27
دکه پارک بزرگ شهر
750.000
450.000