مزایده مرحله دوم تفکیک زباله از مبدا

مزایده مرحله دوم تفکیک زباله از مبدا


مزایده مرحله دوم تفکیک زباله از مبدا

شهرداري در نظر دارد نسبت به واگذاري خدمات تفكيك زباله از مبداء به شرح مندرج در متن قرارداد به شركت هاي واجد الشرايط و صلاحيت دار اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت شهرداري Taft.ir  ، دانلود و تكميل فرم هاي مربوطه و جهت ارائه پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ  22 / 08 / 1396   به  دبيرخانه شهرداري تفت مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 42-32622040  (واحد امور قراردادهاي شهرداري داخلي 225) تماس حاصل فرمايند.

 

شرايط شركت در مزايده:

  • محل تحويل پيشنهاد مزائده دبيرخانه شهرداري تفت مي باشد.
  • واريز مبلغ 000 / 000 / 45 ريال  به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب شماره 2030084430 بانك تجارت شعبه تفت به نام شهرداري تفت يا ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر و قراردادن آن در پاكت الف  الزامي است. پاكت (ب) مربوط به اسناد مزايده كه بايد از سايت دانلود و تمام صفحات امضا گردد. پاكت (ج) مربوط به پيشنهاد قيمت طبق فرمت شهرداري مي باشد.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • هرگاه برندگان مزائده به ترتيب اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
  • به درخواست هايي كه بعد از مهلت تعيين شده واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداري در رد يا قبول يك يا همه پيشنهاد قيمت ها مختار است.
  • هزينه آگهي مزائده از برنده اخذ خواهد شد.
  •  
  • دانلود شرایط مزایده
  • دانلود نمونه قرارداد