مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۱/20

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۱/20


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۱/20