مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۶/26

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۶/26


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۶/26