مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۷/16

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۷/16


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۷/16