مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۷/23

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۷/23


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۷/23