مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۷/30

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۷/30


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/۷/30