مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/10/17

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/10/17