مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/10/24

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/10/24


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/10/24