مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/10/3

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/10/3


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/10/3