مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/11/1

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/11/1


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/11/1