مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/11/8

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/11/8


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/11/8