مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/12/1

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/12/1


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/12/1