مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/12/6

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/12/6


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/12/6