مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/2/3

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/2/3


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/2/3