مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/7/3

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/7/3


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/7/3