مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/7/9

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/7/9


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/7/9