مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/8/21

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/8/21


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/8/21