مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/9/12

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/9/12


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/9/12