مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/9/23

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/9/23


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/9/23