مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/9/5

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/9/5


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۸/9/5