مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/۲/30

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/۲/30


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/۲/30