مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/10/2

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/10/2


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/10/2