مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/10/21

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/10/21


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/10/21