مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/11/1

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/11/1


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/11/1