مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/11/14

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/11/14


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/11/14