مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/11/7

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/11/7


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/11/7