مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/11/8

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/11/8


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/11/8