مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/12/11

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/12/11


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/12/11