مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/12/3

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/12/3


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/12/3