مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/10

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/10


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/10