مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/16

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/16


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/16