مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/24

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/24


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/24