مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/3

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/3


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/2/3