مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/3/۲2

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/3/۲2


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/3/۲2