مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/3/۲6

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/3/۲6


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/3/۲6