مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/3/13

مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/3/13


مصوبات شورای اسلامی شهر تفت در تاریخ ۱۳۹۹/3/13